34598. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó szerkezet lengő bütyöktárcsás kormányművek számára

Megjelent li)05. évi deczeinber lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B4598. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Szabályozó szerkezet lengő bütyöktárcsás kormányművek számára. LENTZ HUGÓ MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 8-ika. Oly kormányművek, melyeknél a kor­mányzó részt lengő bütyöktárcsa működteti, magukban véve már ismeretesek. Az ilyen kormányművek szabályozása eddig mindig oly módon történt, hogy egy centrifugális szabályozó előállító része csak egy közbenső szerkezet közvetítésével hatott a lengő bü­työktárcsára. így pl. a szabályozó egycsatló­rúd útján egy vezető szerkezetben válto­zásokat idézett elő. vagy pedig egy sík­szabályozó csápszögje egy előállító excen­terrel kapcsolódott, mely mozgását egy excenterrúd útján közvetlenül, vagy további közbenső emelők segélyével vitte át a lengő kormánytárcsára. Oly szabályozásokat is szerkezteitek, me­lyek az utóbb említett példát más kinema­tikai alakzatban valósították meg, a meny­nyiben egy excentrikusan elrendezett sza­bályozó csapszög excenter, vagy forgattyú­nyúlvány gyanánt volt kiképezve, mely egy excentrikusan elrendezett s forgattyú gya­nánt tekintendő csapszöget hordott. Az ex­ceuter előállítása folytán ekkor a csapszög forgattyújának sugara is megváltozott, úgy hogy a csapszög egy előállító excenter szerepét vette át, de excenterrúd helyett tolórudat hordott. Ilyen berendezést ismer­tet pl. a 10713 A. D. 1891. sz. angolsza­badalom. Mindezen szabályozó szerkezetek lénye­gileg azon közös vonással bírnak, hogy a tulajdouképeni szabályozó mechanizmus és a tulajdonképeni kormánymű, pl. lengő bütyök­tárcsa között mindig egy közbenső tag fog­lal helyet, mely a mozgásnak a szabályozó­ról a kormányműre való átvitelét közvetíti. Jelen találmány czélja abban áll, hogy lengő bütyöktárcsás kormányműveknél a tulajdonképeni szabályzó és a kormánymű között mindenféle közvetítő tag kiküszöböl­tessék, illetve a lengő bütyöktárcsa közvet­lenül állítassák el a szabályozónak előállító eleme által, mely a lengő bütyöktárcsát közvetlenül hajtja. Ezen találmányi gondo­lat úgú van megvalósítva, hogy egy tetsző­leges síkszabályozó által működtetett elő­állítható szabályozó csapszög közvetlenül kapcsolódik a lengő büttyöktárcsával. A szabályozó és a tulajdonképeni kormánymű ezen közvetlen egyesítésének új műszaki hatása abban nyilvánúl, hogy az egész sza­bályozó szerkezet egyszerűbb, kis helyre szorított s minden szükségtelen közbenső tagtól megszabadított rendszerré vau össze­állítva. A találmány tárgyának egy foganatosítási alakja példa gyanánt az 1—3. ábrában váz­latosan van föl tüntetve. A szabályozó ten­gely két, karimáiknál fogva összefoglalt (a

Next

/
Thumbnails
Contents