34586. lajstromszámú szabadalom • Eljárás útfölületeknek nedvességgel szemben áthatlanná tételére

Megjelent 1905. évi rieczember lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34586. szám. VÍII/i. OSZTÁLY. Eljárás útfölületeknek nedvességgel szemben áthatlanná tételére. ALLGEMEINE STÁDTE REINIGUNGS-GESELLSCHAFT M B. H. CZÉG WIESBADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julins hó 18-ika. Forró vidékeken, mint pl. Amerikában és Déleurópában az útfölületeknek olajozásá­val és kátrányozásával az ez által elért na­gyobb tartósság és porlekötés tekinteté­ben jó eredményeket kaptak. A forró kátránynak az útfelületekre való fölvitele olcsó és alkalmas szer az említett czélra. Ezen eljárás azonban nem tökéle­tes, mert először az útfölületek a fölvitel­nél nagyon ritkán abszolút szárazok, má­sodszor, mert az út- és útfödő anyag kötése nem válik elég szilárddá. Ezen hátrányok elhárítására szolgál je­len eljárás. A forró kátrány fölvitelére előkészített útfölületet először marómészporral, melyet a nedvességi viszonyok szerint még meg­felelő mennyiségű kalcium-hidroxid-porral keverünk, behintjük és a port seprővel egyenletesen kiterítjük és bedörzsöljük. Ez­után a forró kátrányt visszük föl. A kát­rány mennyisége azon igények szerint vál­toztatható, melyeket az út szilárdságával és más effélével szemben támasztunk. Ál­talánosságban 1 mm.-nyi marómész fölvite­lénél 2—3 liter kátrányt használunk 1 m2 útfölületre. Marómész, illetve marómész és kálciumhidroxid helyett vagy hidraulikus meszet egyedül vagy marómésszel, vagy márómész és kalciumhidroxid keverékével együtt alkalmazhatunk. Jelen eljárás útján egyrészt az útfelület­ben még jelen lévő nedvesség vegyileg le­köttetik, másrészt a mész a kátrányola­jokkal kittszerű vegyületet képez, miáltal az útkavicsoló anyag szilárd összefüggést kap. Ha még erősebb összetapadást kívá­nunk elérni, akkor ezt oly módon létesít­hetjük, hogy a kátrány fölvitele előtt a mészporral behintett fölületet lenolaj vagy nehéz kátrányolajokból álló bevonattal lát­juk el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás útfölületeknek nedvességgel szemben áthatlanná tételére a por le­kötése és a kopás csökkentése czéljá­ból, jellemezve az által, hogy az útfölü­letre marómészport és e fölé forró kát­rányréteget viszünk föl. 2. Az 1. igényben védett eljárás egy foga­natosítási alakja, jellemezve az által, hogy a marómészpor helyett hidraulikus meszet vagy hydraulikus mész és maró­mészpor elegyét alkalmazzuk. 3. Az 1. és 2. igényben védett eljárás egy

Next

/
Thumbnails
Contents