34504. lajstromszámú szabadalom • Állítható univerzális háromszög, szögmérővel

Megjelent 1905. évi deczember hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34504. szám. VII/a. OSZTÁLY. Állítható univerzális háromszög szögmérővel. NEUMANN LAJOS MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 7-ike. Jelen találmány tárgya oly mérnöki szer­kesztési, illetve rajzolási czélokra szolgáló háromszög, melynek egyik oldala tetszőle­ges irányba beállítható és rögzíthető. Ezen új szerkezetű háromszög czélja az ugyancsak állítható, azonban nehézkes ke­zelésű és nem kielégítő módon használható rajzsínt pótolni s a szerkesztőnek még to­vábbi előnyöket és kényelmet nyújtani. Ily előny első sorban az, hogy ilyen há­romszöggel a vízszintes fekvésű rajzsín mentén tetszőleges irányú párhuzamosokat húzhatunk, míg eddig rendesen ily czélból két darab egymáson vezetett háromszöget kellett használnunk. Tudvalevőleg két darab háromszög keze­lése a rajzolásnál kényelmetlen, fáradsá­gos és lassú dolog; ezzel szemben a jelen találmány tárgyát képező univerzális há­romszög egymagában, a mindig vízszintes fekvésű és biztos vezetést képező rajzsín mellett tolva, könnyű és gyors munkát biz­tosít. További nagy előnye ezen háromszögnek az egyik szilárd oldalán alkalmazott és hossz­mértékben fölrakott szögmutató skála, me­lyen a tetszőleges irányú vonalak hajlás­szöge közvetlenül leolvasható; de alkalmaz­ható a háromszög eme szilárd oldalán a szögmutató skálán kívül még olyan másik skála is, mely különösen a töltések, rézsűk szerkesztésénél használható és a három­szög vízszintes alapoldalára vonatkoztatott arányszámokat tünteti föl, úgymint V2. Vs 7*, V. stb. Végre még nagyon fontos előnye ezen háromszögnek, hogy ennek segélyével tet­szőleges vonalirányokat egyik tervről a má­sikra gyorsan és könnyű szerrel, közvet­lenül, vagyis minden segédkonstrukció mel­lőzésével lehet átvinni, a mi sok esetben a mérnök, illetve építészre nézve igen elő­nyös, kényelmes és kívánatos dolog. A jelen találmány tárgyát képező uni­verzális háromszög a mellékelt rajzban lát­ható, és pedig az 1. ábrában fölülnézetben, míg a 2. és 3. ábra a rögzítő szerkezetet met­szetben, illetve nézetben nagyobbított lép­tékben mutatja; végre a 4. ábra a mozgó oldalt vezető csapszög metszete. Az univerzális háromszög szerkezete, il­letve ennek működése a következő: A háromszög két oldala (a) és (b) egy­mással szilárdan vannak összekötve, míg a harmadik (c) oldal mozgatható. Az 1. ábrában teljes vonallal kihúzott (c)

Next

/
Thumbnails
Contents