34501. lajstromszámú szabadalom • Visszakormányzó fék gőz- és gázturbinák számára

Megjelent 1005. évi deczember lió 11-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B4501. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Visszakormányzó fék gőz- és gázturbinák számára. LENTZ HUGÓ MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 8-ika. A hajtófolyadék dugattyús gépekben, sta­tikai nyomása által hat, ellenben turbinák­ban dinamikai nyomása, illetve sebessége által. Mivel azonkívül a dugattyús gép se­bességei természetszerűleg kisebbek, mint a turbina sebességei, a dugattyús gépek gyorsabban visszakormányozhatók, mint a turbinák. Ezen külömbség helyüket változ­tató gépeknél igen lényeges, mivel az át­kormányozhatóság és mozgási képesség a hajók és más járművek haladása alkalmá­val kiváló fontossággal bír. Ez okból jelen találmány czélja abban áll, hogy a gőz- vagy gázturbinák hatáso­san fékezhetők és visszakormányozhatók le­gyenek. A találmány lényege abban áll, hogy a visszakormányozandó turbinatengelyre va­lamely rugalmas vagy csöppfolyós közeget, pl. gőzt, vizet vagy effélét engedünk hatni, oly módon, hogy ezen közeg, statikai nyo­mása által a turbinát fékezze és így az át­kormányzást elősegítse. A találmány tehát a dinamikai erőgépnek egy ellenhatású sta­tikai motorral való egyesítésén alapul, mely utóbbi a visszakormányzás pillanatában ho­zandó működésbe. Ily módon úgyszólva egy rugalmas ék illesztetik a turbina keringő hajtóművébe. Az 1. és 2. ábra a találmánynak egy fo­ganatosítását tünteti föl vázlatosan, mely­nél a turbina rotációs géppel van egyesítve. Az 1. ábra részleges függélyes hosszmet­szet a turbina tengelyén keresztül, a 2. ábra pedig a turbinatengelyre merőle­ges metszet, illetve a turbina oldalnézete a köpenyfal eltávolítása esetén. A rajzokon (a) a turbinatengely, (b) a futókerék a (c) lapátokkal és egy vagy több (d) toldattal. A turbina (e) köpenye ezen toldatokat úgy veszi körül, hogy min­den oldalról némi hézag marad. Az (f) szárny azon (g) teret zárja el, melybe a fé­kező folyadék a (h) nyíláson keresztül az (i) nyíl irányában vezettetik. A folyadék­nak a (d) toldatra gyakorolt statikai nyo­mása fékezőleg hat, föltéve, hogy a tur­bina a (k) nyíl irányában forog. A féke­zés mindig rugalmasan megy végbe, még ha úgynevezett összenyomhatatlan folyadé­kok találnak is alkalmazást, mivel a nyo­másnak hirtelen föllépő túlságos emelkedé­sét a meghagyott hézagok megakadályoz­zák. Az (f) szárny kormányzása folyto­nosan, pl. kényszermenetűen történhet, és pedig az által, hogy a (d) toldatokon görbe vagy lejtős kormányfölületeket vagy csúszó lapokat képezünk ki, vagy pedig ezen czélra tetszőleges kormányművet használunk, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents