34426. lajstromszámú szabadalom • Vetélőkészülék

Megjelent 1905. évi november hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 84426. szám. X/a. OSZTÁLY­Vetőkészűlék. VÁRADY JÓZSEF FŐGÉPÉSZ LOSONCZON. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát vetőkészűlék képezi, mely a talajon való előremozgatás közben a magvaknak egyenlő adagjait egy­mástól egyenlő távolságokban elveti. A ké­szülék akként van szerkesztve, hogy azt könnyű szerrel bármily eke gerendelyéhez erősíthetjük, a mikor is a készülék a mag­vakat az ekevas előtt veti el, úgy hogy ez utóbbi a fölszántott földréteget mindjárt az elvetett magvakra fordítja és ezeket be­takarja. A találmány tárgyát képező készülék, mely működésének megbízhatósága és szer­kezetének kiváló egyszerűsége által tűnik ki, a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a készüléknek elölnézete; a 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint; a 3. ábra a vetőszerkezet adagoló tolaty­tyújának fölülnézete. Az elvetendő magvakat tartalmazó (1) tartálynak (1. ábra) fenekét képező (2) le­mez a lefelé hajlított (3) karimával bír, melyhez csavar és hasíték segélyével a két­szer meghajlított (4) szögvas van függé­lyes irányban beállíthatóan hozzáerősítve. A (4) szögvasnak alsó és ehhez csatlakozó kö­zépső szára a készüléknek az ekegeren­delyhez való megerősítésére szolgál, a mi­kor is a szögvasnak említett beállítható­sága lehetővé teszi, hogy a készüléknek a megművelendő talajon végiggördítendő (5) futókerekét a kellő erővel szoríthassuk a talajhoz. Az (5) futókerék, mely a készüléknek vető szerkezetét működteti, a (6 7) lőcsök közé van fogva, melyek a (2) lemezhez erősített (8) szögvasakon forgathatóan vannak ágyazva és melyek közül az egyik a meghajlított (9) meghosszabbítással (2. ábra) bír. Ezen meghosszabbításba a (10) szíj van beakasztva, melynek meghúzása által a lő­csöket ágyazási csapjaik körül ellendíthet­jük, a mikor is az (5) futó kerék a talaj­tól megemeltetve, forgását, illetőleg a vető­szerkezetnek működtetését beszünteti. A vetőszerkezetnek az (5) futókerék se­gélyével való működtetését az ez utóbbi­hoz erősített (11) peczek (1. ábra) eszközli, mely a futókerék minden fordulatánál a (12) emeltyűnek (2. ábra) alsó végére hat. Ezen emeltyű, mely a lőcsöket egymással összekötő (13) csapon forgathatóan van ágyazva, a (11) peczekkel együttműködő végén a kettős ívű (14) éllel bír; ezen él­nek ívei akként vannak formálva, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents