34406. lajstromszámú szabadalom • Rekesztő és jelzőkészülékkel ellátott zár

Megjelent 1905. évi november hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B4406. szám. VIII/d. OSZTÁLY­Rekesztő és jelzőkészülékkel ellátott zár. KORNITZER OCTÁV TELEFONHÍRMONDÓ ELŐMUNKÁS ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát rekesztő és jelző készülék képezi zárak részére. A rekesztő­készűlék czélja, hogy csukott zárnál lehe­tetlenné tegye a retesz visszahúzását, a jelző készülék pedig arra szolgál, hogy a zár kinyitását jelezze. A találmány lényege abban áll, hogy a retesz mögött egy emeltyű van alkalmazva olyképen, hogy a zárnak becsukásánál ma­gától elfordul és a retesz visszahúzását meggátolja, mindaddig, míg az emeltyűt egy arra való szerkezettel ismét vissza nem forgatjuk. A jelzőkészülék egy villamos csöngőhöz vagy hasonlóhoz szolgáló áram­körbe beiktatott kontaktusból áll, melyet a zár kinyitásánál a retesz zár. A mellékelt rajzon az 1. ábrán a találmány tárgyát képező zár egy kiviteli alakjának oldalnézete látható a zárszekrény fedőlapjának eltávolítása után és az ajtó egy részének metszetével, a 2. ábra a kulcs oldalnézetét mutatja. A zárnak (a) retesze mögött a kétkarú (b c) emeltyű van forgathatóan alkalmazva, melynek (c) karja nehezebb, vagy rúgó ha­tása alatt áll, úgy hogy ezen emeltyű min­dig a rajzban teljes vonallal kihúzott ál­lásába iparkodik kilengeni, mikor is az (a) retesz mögé kap és annak visszahúzását meggátolja. Ha tehát a zár kinyitása czél­jából az (a) reteszt ismert módon kulccsal a zárszekrénybe be akarjuk húzni, akkor előbb a (b c) emeltyűt a rajzban pontozva föltiintetett állásába el kell forgatnunk. E czélra az emeltyű (c) karja alatt a (d) szárnyak (excenter) vannak az (e) ten­gelyre ráerősítve, mely utóbbinak két vége az ajtóból kétoldalt kiáll s csavarhúzóval elforgatható. Ha a (d) szárnyakat vízszin­tes helyzetéből függélyes, a rajzban pon­tozva föltüntetett állásba forgatjuk, akkor ez által az emeltyűt is a pontozott állásba hozzuk, úgy hogy a zár kinyitható. Nehogy a (b c) emeltyűt a kulcslyukon át esetleg el lehessen forgatni, az emeltyű és a kulcslyuk között az (f) lemez van al­kalmazva. A rajzban pontozva föltüntetett (g) ajtóczímen fölül egy kis (h) csavar van alkalmazva, és pedig szimmetrikusan az (0) tengely csavarfej gyanánt kivitt végével, úgy hogy utóbbi nem tűnik föl, a mennyi­ben azon látszatja van, mintha egy, az ajtóczím leerősítésére szolgáló csavar volna. Hogy az (e) tengely elforgatására ne kelljen külön csavarhúzót magunkkal hor­danunk, a 2. ábrán föltüntetett kulcs (i) szárának (k) vége csavarhúzó gyanánt van kivivé.

Next

/
Thumbnails
Contents