34398. lajstromszámú szabadalom • Csavaralakúan tekert lemezből álló csövek előállítására szolgáló gép

Megjelent 1905. évi november hó 14-én. JVíAGY. ^ KIR. SZABADALMI tigOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34398. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Csavaralakúan tekert lemezekből álló csövek előállítására szolgáló gép. GUMTOW HERMANN MÉRNÖK BÉCSBEN. Bejelentésének napja 1905 április hó 3-ika. Elsőbbsége 1903 szeptember 19-től kezdődik. Jelen találmány tárgyát oly gép képezi, melynek segélyével lemezekből csöveket állíthatunk elő, mely lemezek egy csavar­menet formájára hajlíttatnak olyképen, hogy az egymásra következő csavarmenetek szé­lei egymást födik és az egymást födő ré­szekbe horony préseltetik be, hogy a me­netek tömören összetartsanak. Ezen gép csavarorsóból áll, melynek menetei a bádoglemezbe préselendő ho­ronynak felelnek meg és egy anyából, mely a lemezvastagságnak megfelelően az orsó­nál nagyobb átmérővel és egy oldalnyílás­sal bír, a lemez bevezetésére. Ha az orsót a sfilárdan megerősített, vagy egy vezeték hosszában mozgatható anyában forgatjuk, a megfelelően rézsút bevezetett bádoglemez, a csavarmenetekre egymást födő szélekkel fölgöngyölíttetik, míg az orsó és az anya meneteinek egymásba vágása az egymást födő szélekbe horonyt présel, mely az így képzett csövet tömören elzárja. Hogy a hézagot az anyában a lemez vastagsá­gainak megfelelően pontosan állíthatunk elő, az anyát több egymással szemben beállít­ható részből készíthetjük. Az 1. ábra fölülnézete egy kézzel hajtható ilynemű gépnek, a 2. ábra az 1. ábrának 2—2 metszete. A i | 3. ábra nézetben és hosszmetszetben mu­tat egy lemezcsövet kifelé domború horony­nyal, míg a 4. ábra ugyan ily módon egy kifelé ho­morú horonnyal bíró csövet mutat. Az 5. ábra alaprajzban és részben vízszintes metszetben mutat egy géperővel hajtható lemezcsőgépet. A 3. és 4. ábrákon látható, hogy a gép­pel előállított lemezcső csavarmenetalakúan göngyölített lemezből áll, melynek szélei láthatók (1 és 2). A lemez szélei födik egy­mást és a (3) horony bepréselése folyton egymással szorosan össze vannak kötve. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett ilynemű csövek előállítására szolgáló gépnél az (a) csavarorsó (b) félköralakú keresztmetszetű menettel bír, a kifelé domború (3) horony­nak besajtolására (3. ábra). Az (a) orsó két részből álló anyában mozgatható, melynek egyik (c) része a munka-asztalra erősítendő csavarok által, míg a második rész a (c) részbe erősített (e) szög vagy csap hosszá­ban mozgatható és az (f) csavar segélyével a lemez vastagságának és a bepréselendő horony préseléséhez szükséges nyomásnak megfelelően állítandó be. Az (a) orsó egyik végén fecskefark keresztmetszetű bevágás-i sal bír, melybe a (g) ék van betolva, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents