34369. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyagok között élénk vegyi behatásoknak létesítésére

Megjelent 1905. évi november hó 24-éi». MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34369. szám, iv/i OSZTÁLY. Eljárás anyagok között élénk vegyi behatásoknak létesítésére. SOCIÉTÉ ANONYME METALLURGIQUE PROCÉDÉS DE LAVAL CZÉG BRÜSSELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 20-ika. Az ipar különböző ágaiban gyakran szük­ségessé válik bizonyos anyagok között élénk vegyi behatást létesíteni. Ezért, ha pl. szi­lárd anyagokról van szó, azokat többnyire porított alakban alkalmazzák. Vasnak elő­állításánál azonban a porított alakban való adagolás tudvalevőleg különböző nehézsé­gekkel jár, a miért is ily esetek számára a brikettezést hozták javaslatba. Ezen mű­velet azonban igen költséges és ezenkívül kizárja éppen azon előnyöket, melyeket az anyagnak poralakú állapota nyújt, neveze­tesen a kivánt behatásoknak gyors és tö­kéletes lebonyolódását. Szénportüzelések számára már javaslatba hoztak oly keverő és hozzávezető szerkeze­teket, melyeknél a szénpor egy tartályba tengelyirányban bevezettetik, egy tangenciá­lisan beszorított légáram által megragadta­tik és ez utóbbival összekevertetik. Az ösz­szekeverendő anyagok azonban itt nem a keverő térben hatnak egymásra, hanem a szénporból és levegőből képezett keverék még csak ezután vezettetik egy csővezeté­ken át egy tüzelőtérbe. A jelen találmány tárgyát képező eljárás már most ezzel szemben azáltal tűnik ki, hogy ennek alkalmazásánál az egymásra beható anyagoknak összekeverése és vegyi folyamata minden pillanatban egyidejűleg megy végbe. A találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy a kezelendő anyagot szakadatla­nul és egyenletesen tengelyirányban egy kemenczetérbe vezetjük, melyben egy nagy sebességgel tangenciálisan bevezetett gáz­vagy légáramot igen gyors forgásban tar­tunk, úgy hogy ezen áram a bevezetett anyagot magával ragadja. A kivánt vegyi folyamatot a kemenczének belülről vagy kívülről való előzetes fűtése által vezetjük be, míg később a szükséges hőmérsékletet már maga a folyamatok által fejlesztett hő tartja fönn. A mellékelt rajznak 1. ábrája példaképpen egy ezen eljárás foganatosítására szolgáló, vasérczek redu­kálására alkalmas kemenczének függélyes metszetét láttatja, a 2. ábra ennek vízszintes metszete. A föltüntetett példában álló kemencze­ként foganatosított kemenczének hengeres (1) tere fölül a (2) tölcsérrel van ellátva, melyen át a finoman porított anyagot ada­goljuk be; alul a vas kibocsátására szol­gáló (3) lecsapoló nyílás és a gázok szá-

Next

/
Thumbnails
Contents