34338. lajstromszámú szabadalom • Keverőkészülék liszt, gabonaneműek, stb. számára

Megjelent 1905. évi november hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34338. szám. X/i. OSZTÁLY. Keverőkészűlék liszt, gabonaneműek stb. számára. BERNARD CARL FŐMOLNÁR SCHKEUDITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 26-ika. Jelen találmánynak tárgyát egy liszt, gabonaneműek, stb. számára való keverő­készűlék képezi, melynél a keverés minden különösebb hajtómű nélkül önműködőlég történik. Mellékelt rajzon egy ily berendezés hossz­metszetben van föltüntetve. Minden eddig ismeretes keverőkészűlék­nél a keverendő árút be kell tölteni és kü­lön hajtott szerkezettel keverni, hol is ugyanazt az árút ismételve kell a keverő­készűléken átvezetLi. Jelen esetben a keverendő kétfajta lisz­tet azonban csak be kell tölteni, a keverés pedig önműködőlég következik be. Az önműködő keverés előidézésére az (a) tartányban egy kúpos (b) betét van beerő­-sítve. A (cj tölcséren beöntött árú a kúpos (b) betétre hull, honnan részben a (d) lyu­kakon, részben a (b) betét külső oldalán a közepén szűkített (f) hengerbe esik. Az (f) hengerből, honnan egy rész a (g) lyukakon inegj keresztül, az árú a (h) térbe jut, hol az (i) záróhenger föltartóztatja. Miután a keverendő árú egyik fajtájából a kellő mennyiség be lett töltve, betöltendő a má­sik fajta, mely a megelőzőkben leírt útat megtéve az előző árún halmozódik föl. Miután mindkét fajta betöltetett, az (i) záróhengert a (k) kézikerék segélyével föl­emeljük. Ekkor az így keletkező nyíláson az első ízben betöltött árú az (a) tartány és az (i) záróhenger fala között keresztül hull, mi­közben a másodszor betöltött árú a beál­lítható (1) henger nyílásain át az (m) térbe esik. Az (n) tölcsérben azután keverődik a két­féle minőség, honnan már keverve a zsákba, vagy tartóba foghatók föl. A betöltött árúk kiürítése után az (i) záróhenger újra elfog­lalja helyzetét és a leírt eljárás újból meg­kezdhető. SZABADALMI IGÉNY. Keverőkészűlék liszt, gabonaneműek stb. számára, azáltal jellemezve, hogy egy beöntő és kiürítő tölcsérrel ellátott zárt tartányban kúpos, lyukgatott betét van alkalmazva, mely alatt egy a közepén szűkített henger van beerősítve, ezen utóbbi henger belsejében pedig egy mozgatható henger foglal helyet, oly czélból, hogy kényszermozgás folytán a betöltött árúk benső keveredését idézze elő. (1 rajzlap melléklettel.) OA11M RCMVÉNV i.RA.BA < Nrl MOÁJ. BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents