34290. lajstromszámú szabadalom • Elektromos izzólámpa

Megjelent. 1905. évi november hó 13-án. MAGY. KIR SZABADALMI ^gOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34290. szám. Vll'h. OSZTÁLY Elektromos izzólámpa. PABKER HEBSCHEL CLIFFOBD EGYETEMI TANÁR NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 25-ike. Jelen találmány elektromos izzólámpára vonatkozik és a találmány czélját tartós izzólámpák készítése képezi, melyek na­gyobb hatásfokkal bírnak, mint az általá­nosan használt izzólámpák és melyek gyár­tása is könnyebb. A találmány czélját különösen oly lámpa előállítása képezi, melynek izzó anyaga egy a fénysugarakat megtörő átlátszó csövön belül kiképezett magban van elrendezve és lámpánál az izzó anyag hőmérséklete oly fokra emelkedik, mely hőmérséklet az üveg­megolvasztására alkalmas. Minthogy a vilá­gítóerő a hőmérséklet emelkedésénél nagy­mértékben fokozódik, ennélfogva erős fény­nek nagy ellenállással bíró lámpákban való előállítására oly hőmérsékletre van szükség, melynek lényegesen nagyobbnak kell lennie, mint a legtöbb fénytörő üveget megolvasztó hőmérsékletnek, úgy hogy ha az ellenálló anyagot üvegcsőben akarnók fölmelegíteni, akkor az üvegcső azonnal olvadni kezdene és a lámpa hasznavehetetlenné lenne. Kí­sérletek azt mutatták, hogy a kvarc-csövek az üveg áttetszőségével bírnak és hogy azon legnagyobb hőmérsékletnek is ellentállnak, melyre a esőben tartalmazott ellenállás he­víttetik a nagy hatásfokú fény előállítása alkalmával. Már pedig a gyakorlatban oly csövet kell alkalmazni, mely az említett magas hőmérsékletnek (olvadás nélkül) ellentáll. Továbbá azt találtam, hogy az esetben, ha a cső egyenes, akkor az ellen­állótest por- vagy szemcsés alakban oly szoiosan helyezhető a esőbe, hogy az el­égés csaknem ki van zárva. A mellékelt rajzon a részek erősen na­gyítva vannak föl tüntetve a szerkezet vilá­gos megértése czéljából, azonban a gyakor­latban oly fénytörő átlátszó vagy áttetsző cső alkalmazandó, mely igen szűk furattal bír és mely ellentáll azon hőmérsékletnek, melynél az üveg olvad. Ezen csőbe szoro­san behelyezve egy ellenállást alkalmazunk, mely tartós oxydot, mint kárborundum tó­rium oxydját vagy hasonlót tartalmazó fény­kisugárzó vezetékből áll, mi mellett utóbbi­nak megfelelő ellenállással kell bírnia. A cső végein grafitot vagy még jobb vezetőt alkalmazunk, úgy hogy a sarkok vezetővel összeköthetők és nem melegíttetnek túlsá­gosan. Az ellenállással annyi grafitot egye­sítünk, mely az áramot kényszeríti, hogy a<i ellenálláson áthaladjon, de az ellenállást nem csökkenti nagy mértékben. Ily módon a lámpa Sarkai kisebb ellenállással bírnak, mint a lámpa izzó része, úgy hogy a sarkok­nem befolyásoltatnak és az izzó rész hatá­sos fényt ad. A találmány értelmében szerkesztett

Next

/
Thumbnails
Contents