34284. lajstromszámú szabadalom • Ingás malom

Meg-jelent 1905. évi november hó 13-án. MAGY. SZABADALM KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34284. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Ingásmalom. BABTHELMESS EMIL MÉRNÖK R/M NEUSSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 13-ika. A jelen találmány az őrlendő anyagoknak száraz vagy nedves úton való megőrlésére szolgáló olyan ingásmalmokra vonatkozik, melyeknél az őrlőhatást vízszintes síkban forgó őrlőtestek létesítik, melyek központ­futó erő révén a gyűrűalakú őrlőjárat belső oldala felé hajíttatnak. Míg a száraz őrlésnél az őrlött anyag ki­hordása sziták vagy rostélyok útján törté­nik, addig a nedves eljárásnál a központ­futó erő és nehézségi erő együttes hatása folytán az őrlendő anyagok nehéz és dur­vább részeinek a finom és könnyű iszap­tól való térbeli elválasztása már az őrlő­kádban végbemegy, ha ez folyadékkal van megtöltve. Ezt a jelen találmány szerint a két fajtának elkülönített, egyidejű eltávo­lításával foganatosítjuk, a mennyiben az őrlőkád elegendőképen vízzel megtöltve tartatik, a finom iszapok a paraboloidikus vízfölületen a túlömlő vízzel eltávolíttat­nak, míg a nehéz és durva részek az őrlő­kád fenéknyílásain állandóan vagy időn­ként távolíttatnak el. A kádhoz való víz­hozzávezetés e mellett czélszerűen a szük­séghez képest ezen nyílásokon történik, oly czélból, hogy a kilépő anyag a rátapadó fi­nom részektől megtisztíttassák. Ezen eljá­rásnál a malom nincs fölszerelve, a mint az különben ingás malmoknál szokásos, az őrlőteret körülvevő szitával, hanem egy zárt köpennyel, úgy hogy az őrlőkád az őrlés közben egész a fölső széléig folyadékkal van megtöltve. A végből, hogy az ingásmalmoknál föl­lépő nagy csapágynyomásokat és a pornak az őrlőkádból való benyomulása folytán ke­letkezett nagy kopást elhárítsuk, a jelen találmány szerint egyrészt az őrlési tér és a csapágy között válaszfalat képező, az in­gákkal körülforgó födél a kerületén venti­látorszerűen van kiképezve, úgy hogy az az ingatengelyek számára való nyíláson tiszta levegőt szív be és másrészt a födél azon részei, melyeken az ingák átvezettetnek, lefelé közel az őrlőtestekig át van görbítve. Miután az ingatengelyeknek pormentesen tartott nyílásai az átgörbítés legmélyebb helyein vannak, az alsó ingacsapágyakkal nagyon közel lehet jutni az őrlőtestekhez, a nélkül, hogy azok beporlódásától kellene tartani. A végből, hogy az üzem folyamán az in­gásmalomnak valamennyi, a forgó és egy­idejűleg lengő csapágyai is kenőanyaggal egyenletesen elláthatók legyenek, a nélkül, hogy érzékeny, bonyolult csővezetékeket stb. kellene alkalmazni, a jelen találmány

Next

/
Thumbnails
Contents