34265. lajstromszámú szabadalom • Szénadagoló szerkezet gázgenerátorok számára

Megjelent 1905. évi november hó 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 84265. szám. Il/e. OSZTÁLY. Szénadagoló szerkezet gázgenerátorok számára. EHRHABDT & SEHMER GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTEB HAFTUNG CZÉG SCHLEIFMÜHLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 3-ika. Az eddigi gázgenerátorok számára szol­gáló szénadagoló szerkezetek alkalmazásá­nál az adagolásnál a szenet mindig egy ponton juttatták nagy halmazban a gene­rátorba, míg ennek többi része szén nélkül maradt, ezenkívül pedig a szén mindig bizo­nyos időközökben és nagyobb mennyiségben jutott a generátorba. Az adagolás ezen módja következtében a fejlesztett gáz úgy alkata, mint kalorikus értéke tekintetében ingadozásokat mutat. A szénből legelőször is a könnyen illó alkat­részek oly gázt termelnek, mely szénhydro­génnek és kátránynak nagy mennyiségét tar­talmazza. aztán egy ideig jó gáz termelődik, melynek minősége azonban lassan veszít jóságából. A jelen találmány tárgyát már most oly szénadagoló szerkezet képezi gázgeneráto­rok számára, melynél a friss szén adago­lása a generátorban levő égő szénre szaka­datlanul és a gázgenerátor egész haránt­metszetére egyenletesen elosztva történik. Az ily adagoló szerkezettel ellátott generá­torral folytonos üzemet lehet fentartani, a generátorban bármily szenet lehet fölhasz­nálni és nagyobb kalorikus értékkel bíró állandóan egyforma gázt termelni. A szén egyenletes elosztása még azon előnnyel jár, hogy a keletkező és kiáramló gáznak és levegőnek keveréke mindenütt egyforma ellentállásra talál és így egyfor­mán is áramlik át a generátor egész szén­rétegén ; ez által a szenet sokkal egyenle­tesebben lehet földolgozni és jobban kihasz­nálni, mint az eddigi adagoló szerkezetekkel ellátott generátoroknál, melyeknél a gáz és a levegő az egyes pontokon fölhalmozott szénen keresztül ki nem áramolhatik; ezen pontokon aztán nagyobb salakdarabok kép­ződnek, melyek belsejükben el nem égett szenet tartalmaznak és melyek sülyedés közben könnyen megakadnak és így üzem­zavarokat okoznak. Ezenfölül az újonnan adagolt szén nem egyformán terheli meg az alatta fekvő szén- és bamúrétegeket, a mi a generátor alsó részének, ill. a rostély­nak bizonyos alakjánál igen hátrányos. A jelen találmány tárgyát képező szer­kezet a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az adagoló szerkezet a generátor föde­lének egy nyílása fölött van elrendezve; ezen szerkezet áll a fölső, helytálló (a) tar­tályból és az ez alatt fekvő (b) szóró töl­csérből; ezek között van elrendezve a (c)

Next

/
Thumbnails
Contents