34248. lajstromszámú szabadalom • Lángzófej

Megjelent 1905. évi november hó 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 34248. szám, Il/d. OSZTÁLY. Lángzófej. DETSINYI GUSZTÁV VEGYÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 2-ika. Találmányom tárgya egy lángzófej gáz­izzólámpákhoz, melynek czélja a levegő és gáz keverékének lehetőleg nagy föliileten való elosztása. Gázizzólámpáknál ugyanis az izzótest fű­tését csupán a lángnak az izzótesttel érint­kező fölülete végzi, tehát a lángnak csak aránylag kis része szolgál a fény létesíté­sére, mi már abból a tényből is világos, hogy az óránkint 120 1. gázt fogyasztó lángzó maximálisan U'2 g. súlyú izzótestet hevít, holott az ennyi gáz elégetésénél fej­lődő hőmennyiség százszor ennyi thorium-és ceriumoxydkeverék izzítására is elégsé­ges volna, ha a láng fölületét megfelelően növelni lehetne. A láng fölüle tének nagyobbítását talál­mányom szerint egy oly lángzófej alkalma­zasával érem el, melyből a gáz és levegő keveréke számos fúraton akként áramlik ki, hogy a fúratoknál egyes keskeny lángnyel­vek képződjenek, melyek egymást egy ösz­szefüggő, nagy és az izzótest alakjának meg­felelő fölületü lánggá egészítik ki. Ily lángzófej példaképen a csatolt rajzon három foganatosítási alakban hosszmetszet­ben van ábrázolva. A lángzófej maga mind a három fogana­tosítás! alaknál egy-egy az izzótest szoká­sos alakjának megfelelő alakú forgástest, mely alsó (a) szárával a levegő keverőcsö­véhez csatlakozik. Az 1. ábrán látható foganatosítási alak­nál a lángzófej (a) szárának üregébe egy (b) cső van beszerelve, mely csavarmene­tekben fekszik a lángzófej külső fölületén és melynek szabadon fekvő fölületén a láng­nyelvek képezésére szolgáló, megfelelően irányított fúratai vannak. A lángzófej (c) teste maga legelőnyösebben akként készít­hető, hogy a (b) csövek által határolt teret valamely alkalmas, tűzálló anyaggal töltjük ki, mely egyúttal a lángzófejnek a keverő­csőhöz csatlakozó, vagy erre fölhúzott, üre­ges (a) szárának képezésére szolgál. Az egyes fúratok elrendezése olyan, hogy az ezeken kiáramló égő gázsugarak egy nagy fölületű, üreges lánggá egészítik ki egy­mást, mely az izzótesthez jól hozzásimul. A 2. ábrán látható foganatosítási alaknál a lángzófej szárát egy (a1 ) fémcső képezi, mely fölül zárva van és melynek fúrataitól a görbülő (b1 ) csövekből alkotott csőnyaláb indúl ki. Eme csövek alakja olyan, hogy végeik az izzótestnek megfelelően alakított testet határozzanak meg és hogy az ezek­ből kiáramló gázsugarak ismét a föntebb körülírt lángpalásttá egyesülő lángnyelve-

Next

/
Thumbnails
Contents