34236. lajstromszámú szabadalom • Készülék gyümölcspálinkafőzdék ellenőrzésére

Megjelent 1905. évi november hó á-én. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34286. szám. VII/c. OSZTÁLY. Készülék gyümölcspálinka főzdék ellenőrzésére. VOGEL LAJOS SZESZGYÁRI TITKÁR BUDAPESTEN ÉS SÁNDOR ALFRÉD OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 25-ike. A gyümölcspálinka-főzésnél eddig nem rendelkeztünk oly készülékkel, mellyel az egyes párolási folyamatok számát meg le­het állapítani; ez a körülmény egyrészt az államnak, másrészt különösen a kisterme­lőknek nagy kárára van. Ugyanis a pálinka­termelési adó kivetése átalányozás útján történik, a 'mi abban áll, hogy az egy bizo­nyos idő alatt elvégezhető párolási folya­matok számát és a főzőüst köbtartalmát alapul véve, ebből következtetnek a termelt szesz azon mennyiségére, a melyre az adó kivettetik. Például megállapították, hogy 24 órán belül három párolás végezhető el, e szerint fölvéve, hogy egy bizonyos köb­tartalmú üstben hány százalék szesz termel­hető az így megállapított szeszmennyiség háromszorosa adja az összes termelést 24 óra alatt. Már most az újabb szerkezetű pá­linkafőzőknél nem három, hanem akár húsz párolást is el lehet 24 óra alatt végezni, a mi az államra óriási kárt jelent, viszont a kis termelőket úgyszólván lehetetlenné teszi, mivel azok csak a régi pálinkafő­zőkkel dolgozva, aránytalanul csekélyebb mennyiségű termelésért ugyanazt az adót fizetik, mint a nagy vállalatok, melyek mo­dernebben vannak berendezve. Ezen visszás helyzet megszüntetését czé­lozza jelen találmány tárgyát képező készü­lék, melynek segélyével számszerint ponto­san megállapítható a valamely pálinkafőzőn elvégzett párolások száma s ily módon le­hetővé teszi, hogy — tekintetbe véve a pálinkafőző hatásfokát — a tényleges ter­melés ellenőriztessék. A találmány szerinti készüléknek egy fo­ganatosítása a mellékelt rajzon részint metszetben, részint nézetben van példaké­pen föltüntetve, és főbb részeiben (1) be­vezető csőből (2) tartányból (3) szivornya­csőből (4) kétkarú emelőből, melynek egyik karja (5) serleget, másik karja (6) ellen­súlyt hordja, továbbá (10) emelőből, (7) tölcsérből és (8) levezető csőből áll. A készülék működése a következő: A lepárolt folyadék a hűtőből az (1) be­vezető csövön át a nyíl irányába a (2) tar­tányba folyik s azt megtölti; mihelyt ab­ban a (3) szivornyacső legmagasabb pont­ját elérte, ezen átömlik az (5) serlegbe. Ez a serleg üres állapotban a rajzon teljes vo­nallal föltüntetett helyzetet foglalja el, mivel a (4) kétkarú emelő másik végére erősített súly azt fölnyomja; ezen súly csa­varmenet segélyével úgy állítható be, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents