34226. lajstromszámú szabadalom • Berendezések telefonbeszélgetések önműködő rögzítésére

Megjelent 1905. évi november hó 4-én. MAGY jg*^ KIR. SZABADALMI ^^ HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 34226. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Berendezés telefonbeszélgetések önműködő közvetítésére. KUGELMANN BERNHARD MÉRNÖK BAD-KISSINGENBEN. Bejelentésének napja 1904 november hó 3-ika. Elsőbbséga 1903 február 20-tól kezdődik. Jelen találmány tágyát tevő és telefon­beszélgetések önműködő közvetítésére szol­gáló berendezésnél a kívánt állomások ki­választására hídkapcsolás talál alkalmazást. Elektromos méréseknél ismeretesek olyan hídkapcsolások, melyeknél, mint pl. a Wheat­stone- vagy Thompson-hídnál, az ellenállá­sok kíeg3'enlítése útján az egyik hídág áram­mentessé tehető. Ha a hídellenáll ások egyi­két a távbeszélő állomáson, a többi ellen­állásokat a központban képzeljük, akkor az előfizető a saját állomásán levő ellenállás­nak alkalmas megválasztása útján az emlí­tett hídágat árammentessé teheti. Az alább megadott számításokból kitűnik, hogy egy vezetékhez egymás mellé több hidat is kapcsolhatunk, mimellett, a felhí­vandó állomáson levő ellenállás nagysága szerint, a központban levő hidak egyikének vagy másikának hídága árammentes lesz. Jelen találmány tárgyát tevő, telefonbeszél­getések önműködő közvetítésére szolgáló berendezés tehát lényegileg abban áll, hogy a központban több Thompsonhíd vagy más rendszerű híd (jelen foganatosítási alaknál később megadott okból Thompsonhídak) van egy, illetve mint a jelen foganatosítási alak­nál, két közös vezetékhez párhuzamosan kapcsolva. Ezen hidak az összes előfizetők számára való közös kiválasztókésziiléket alkotják, melyeknek segélyével a felhívó a kívánt állomás önműködő kiválasztását foganatosítja. Minden előfizető állomáson elrendezett alkalmas berendezés segélyével az előfizető állomásának a központhoz vezető távveze­tékét (két húzal) a közös kiválasztó készü­lékkel kötheti össze és ha ezen a központba vezető huzalokhoz az alkalmas ellenálláso­kat kapcsolja, akkor két híd hídága áram­mentes lesz, mi által két relais horgonya leesik. Ezen czélból a jelen foganatosítási alak­nál az előfizető állomásokon két ellenállás van elrendezve, amelyeken az ellenállás változtatása czéljából egy-egy kontaktus eltolható. Az előfizető állomáson alkalma­zott két ellenállásnak megfelelően a hidak a központban két sorozatba vannak beosztva, mely sorazatok az egyes és tizes egységek­nek felelnek meg, míg az egyes sorozatok 10—10 hídja az 1—0 számjegyeknek felel­nek meg. A kívánt állomás önműködő kiválasztása czéljából a központban mindegyik előfizető számára egy segédáramkör van elrendezve, amelynek a közös kiválasztó készülékben (a jelen esetben a hidak, 3. ábra) kontak-

Next

/
Thumbnails
Contents