34201. lajstromszámú szabadalom • Gyűjtőpersely

Megjelent 1905. év i október hó 30-án. MAGY. .gfcjj KIK SZABADALMI WOT H 1 VATAL SZABADALMI LEI RAS 84201. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Gyűjtő persely. ANGLE HARRISON MILES IGAZGATÓ NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 tebruár hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát gyűjtő per­sely képezi, melynél a bedobott pénzdara­bokat befogadó térbe vezető pálya oly be­rendezéssel van ellátva, mely lehetetlenné teszi, hogy forgatás vagy rázás által a pénzdarabokat a zárt gyűjtő perselyből ki­vehessük. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra a gyűjtő perselynek két fo­ganatosítás! alakjának függélyes hosszmet­szetét láttatja; a 3. ábra egy további foganatosítási alak egy részének metszete; a 4. ábra távlati részletrajz; az 5. ábra egy rendes állásából kifordított gyűjtő persely egy részének metszete. Az alkalmas alakú (a) persely (1. ábra) legelőnyösebben fémből készül és belsejé­ben a két közel vízszintes (b) és (c) lemez­zel van ellátva, melyek a persely egyik ol­dalától a középen túlnyúlnak és ekként egy­más felé fordított végeikkel egymást átla­polják, a mikor is a (b) lemez magasabban van elrendezve, mint a (c) lemez. Az (a) perselynek azon oldalában, mely a (b) lemez végével érintkezik, ezen lemez fölött a vízszintes (d) nyílás van kiképezve, melyen a pénzdarabokat a gyűjtő perselybe dobjuk. A (b) lemez az (f) fülpárral van ellátva, melyben az (e) csapó akként van forgatha­tóan ágyazva, hogy a nyílás felé eső része magasabban feküdjék, mint maga a nyílás. A csapónak a nyílással párhuzamos mérete legalább is oly nagy, mint a nyílás hossza. Az egymást átlapoló (b) és (c) lemezek között lévő szűk térben a (g) és (h) csapók vannak elrendezve, melyek á nyílástól tá­volabb eső részükön forgathatóan vannak a (b) lemez alsó, illetőleg a (c) lemez fölső oldalára erősítve. Az (a) perselynek a pénz elhelyezésére szolgáló belseje, midőn a persely zárva van, csupán a (b) és (c) lemezek között lévő szűk téren közlekedhetik a pénzt befogadó nyí­lással, úgy hogy a bedobott pénzdarabnak, mely ezen (g h) csapók között az egyik irányban áthaladva juthat csak ezen térbe, ugyancsak ezen (g h) csapók között a má­sik irányban kellene visszavezettetnie, hogy a zárt gyűjtő perselyt elhagyhassa; a csa­póknak említett elrendezése folytán azon­ban a pénzdarab az utóbbi irányban nem járhat át a csapók között (5. ábra). Alkal­mas hajlítás által a (c) lemeznek oly ala­kot adunk (2. ábra), hogy az szabad élétől számított bizonyos része oly mélyen feküd­jék a lemez többi része alatt, hogy az ezen

Next

/
Thumbnails
Contents