34167. lajstromszámú szabadalom • Töltény szétfoszló dugóval

Megjelent 19Q5. évi október hó 26-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fS gffi H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34167. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Töltény szétfoszló dugóval. MADIR JÜAN KERESKEDŐ M/M FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 6-ika. Lőfegyverekkel való kiképzésnél, főkép a katonaságnál, szétforgácsolódó dugóval el­látott töltényeket (1. ábra) is szoktak hasz­nálni. Az ily töltények közönséges fából ; valók, alul bafurt záró dugóval (2. és 3. áb­rák) vannak ellátva; ezen furat a dugónak a töltényhüvelyből való kiröpítése alkalmá­val való szétforgácsolását elősegíti, úgy hogy a dugó rendszerint sérülést nem okozhat. Ezen hatás azonban nem mindig, semmi esetre sem föltétlenül biztonsággal áll be, úgy hogy a töltények mostani szerkezetük . mellett még mindig okozhatnak bajt. Gyakran lehet is hallani, hogy hadgya­korlatok, lőgyakorlatok alkalmával ily töl­tények szét nem forgácsolódott dugói bajt okoztak, mert az aránylag még nehéz és szilárd fadugónak, ha nem forgácsolódik szét, a robbanó lőpor nyomása lényeges se­bességet és ebből származó átütő erőt köl­csönöz. Jeleu találmány azon szempontból indul ki, hogy ezen hiány következményeivel együtt megszüntethető, ha a töltények záró dugója oly anyagból készíttetik, mely elegendő szi­lárdsággal bír ugyan a töltény elzárására, másrészt azonban oly könnyű, hogy a kö­zönséges légellenállás a cső elhagyása után elvehesse sebességét, minek folytán hatás­, talanul esik a földre, még az esetben ís, ha nem foszlott volna szét. Alkalmas anyag ezen czélra a parafaké­; reg. A találmány tárgyát tehát oly töltény képezi, melynek záró dugója parafából való. Ezen anyagból készített záródugó, mely alulról szintén furattal látható el, a töltényt ép oly jól zárja el, mint a közönséges fa­dugó; lyukacsossága folytán azonban sok­kal könnyebben foszlik szét, mint a közön­séges fa, úgy hogy csak nagy ritkán fogja a fegyvercsövet ép állapotban elhagyni. Ha pedig néha egy parafából készített záródugó nem foszlana szét, akkor veszé­lyessé még így sem válhatik, mert könnyű dugó a levegő ellenállását lényeges távol­ságban nem képes legyőzni. Ennek folytán a fegyvercső elhagyása után azonnal hatás­talanul a földre fog esni. Az itt számba jövő czélra egy másik figyelemre méltó előny az, hogy az anyag puhasága és engedékenysége folytán a belső fegyvercső nem sérülhet meg oly könnyen, mint az eddig használt sokkal keményebb faanyagnál. SZABADALMI IGÉNY. Töltény szétfoszló dugóval, jellemezve az által, hogy a záródugó parafából való. (1 rajzlap melléklettel.) Aa tESJtfENV TAAfiASAG NrOMOi A MJDtfMfM

Next

/
Thumbnails
Contents