34135. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés víznek levegőzel, ill levegő oxygénjável való gazdagítására vízi állatok életben tartása czéljából

Megjelent 1905. évi október hó 19-én. MAGY. Kitt. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34185. szám. XV/d. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés víznek levegővel, illetve a levegő oxygénjével való gazdagí­tására vizi állatok életben tartása czéljából. FRIEDRICH JÓZSEF GS. KIR. UDVARI TANÁCSOS MARIABRUNNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 10-ike. Jelen találmány eljárásra és az eljárás foganatosítására való berendezésekre vo­natkozik víznek levegővel, illetve a leve­gőben lévő oxygénnel való gazdagítására vizi állatok életben tartása czéljából. Míg eddig vízi állatoknak élő állapotban való biztos szállítása nagy nehézségekkel volt összekötve, illetve szükséges és jelenleg használatos berendezések vagy elégtelenek voltak vagy azokat bonyolult fölszereléssel kellett ellátni, jelen találmánnyal mind­ezen hátrányok kiküszöböltetnek. A vízi ál­latok szállításánál elengedhetetlen követel­mény, hogy a folyadék oxygénjét, melyet az illető vízi állatok folyton fogyasztanak, ismét pótoljuk, mely követelménynek jelen találmány szerint az által felelünk meg, hogy a szállító edényben elrendezett folya­dékot alkalmas módon fölemeljük és rész­ben közvetlen porlasztás, részben szűrés, ívszben megfelelően elrendezett fölületekre való átcsörgedeztetése által az atmoszféri­kus levegővel hozzuk érintkezésbe, miköz­ben az említett folyadék levegővel, illetve a levegőben lévő oxygénnel gazdagíttatik. Jelen találmánnyal e szerint azon bizton­ságot nyerjük, hogy az illető vízi állatok élve jutnak tetszőleges helyre, a nélkül hogy a hely távolsága tekintetbe jönne, il­letve a nélkül, hogy külön bonyolult beren­dezések kellenének, melyeknek segítségé­vel oxygént, mint ahogy az most alkalma­zott berendezéseknél történik, közvetlenül a tartályban lévő folyadékba kellene beve­zetni. A mellékelt rajzban a jelen eljárás foga­natosításához szükségelt berendezés példa­kép vett két foganatosítás! alakja van föl­tüntetve, és pedig 1. ábrán az egyik foganatosítási alak függélyes metszetben, 2. ábrán az 1. ábra a—b vonala szerint vett metszet, 3. ábrán pedig a másik foganatosítási alak függélyes metszetben látható. Az első foganatosítási alak szerint a tet­szőleges anyagból előállított és tetszőlege­sen alakított, a vízi állatok fölvételére szánt (1) folyadéktartály fenékfölületének közepén czélszerűen kúpalakú, illetve fél­gömbalakú (2) orr van elrendezve, hogy a tartály minden irányban billenhessen, il­letve, hogy azt labilisan lehessen fölállí­tani. Az (1) folyadéktartály belsejében czél­szerűen négy egymással átmérő irányban szemben álló (3) szívó és nyomó szivattyú

Next

/
Thumbnails
Contents