34134. lajstromszámú szabadalom • Csúszás ellen biztosított rugalmas kerék mótorkocsik, mótorkerékpárok és más járművek számára

Megjelent 1905. évi október hó 19-én. MAGY. j-Ag. KIR. SZABADALMI glg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34134. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Csúszás ellen biztosított rugalmas kerék mótorkocsik, mótorkerékpárok és más járművek számára. FLOQUET GASTON MAGÁNZÓ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát mótorkocsik, j mótorkerékpárok és más járművek számára ! való kerék képezi, mely szerkezete folytán, légabroncs alkalmazása nélkül is kellő ru­galmassággal bír és egyidejűleg oly be­rendezéssel látható el, mely a csúszást megakadályozza. A találmány értelmében szerkesztett ke­rék két központos talppal bír, melyek egyike mereven van az aggyal összekötve. A két keréktalp közé egymástól teljesen független lemezrugók vannak behelyezve, melyek hajlításuk alkalmával teljesen sza­badon mozognak és az által tartatnak ösz­sze, hogy a külső talp, melyhez a rugók egyik vége hozzáfekszik, bőrből vagy más nyúlékony és ellenállóképességgel bíró anyagból készült abroncsból áll. Mindegyik rúgó egyik végével szabadon a külső talp egy fix pontjához támaszkodik, míg a rugók másik vége a belső talp kerü­letének mentén bizonyos darabon eltolód­hátik; az eltolódás mértékét a belső tal­pon elrendezett ütközők határolják. A két keréktalp között több, pl. három köralak­ban elrendezett rúgócsoport alkalmazható, melyek párhuzamosan fekszenek és melyek mindegyike egyenlő számú lemezrúgóból j áll; az ugyanazon csoporthoz tartozó lemez-i rugók mindnyájan ugyanazon irányú haj­lással, míg a szomszédos csoportok lemez­rúgói ellenkező irányú hajlással bírnak, úgy hogy a két talp között rugalmas rácsszerű szerkezetet állítunk elő. Ezen elrendezés folytán a teher nagy­számú rugókra van szétosztva, a mi a leg­kedvezőtlenebb körülmények mellett, neve­zetesen akkor is fönnáll, ha a keréknek az úttesttel való érintkezési helye két rúgó külső végének támaszpontja között fekszik. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány értelmében készí­tett kerék egy részének nézete és a 2. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti metszete. Az (a) belső talp példaképen fából áll és az aggyal szintén fából készült küllőkkel van összekötve. Az (a) talpat (b) fémab­roncs veszi körül, mely meghajlított (d) szélekkel bír; utóbbiak czélja az alábbiak­ban van leírva. A (b) abroncs külső oldala (e) bordákkal van ellátva és az ezen bor­dák között lévő terek a lemezrúgók veze­tésére szolgálnak, mi mellett a lemezrugók a két (d) pofába belépő és ezenkívül (c)

Next

/
Thumbnails
Contents