34112. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kapcsoló

Megjelent 1905. évi október hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 34112. szám. vil/g. OSZTÁLY. Elektromos kapcsoló. BERGMANN ELEKTRICITÁTS-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 12-ike. Jelen találmány csappanó kapcsolással működő elektromos kapcsolóra vonatkozik, azaz oly kapcsolóra, melynél a kapcsoló csil­lag mindaddig fogva tartatik, míg csak a pillanatkapcsoláshoz való rúgó eléggé meg­feszült. Az ismeretes csappanókapcsolással működő kapcsolóknak az a hátrányuk, hogy a forgótengely állandóan áramvezető, úgy hogy a fogantyúkat okvetlenül szigetelő anyagból kell készíteni. Továbbá a kapcsoló csillag megakasztó szerkezete eddig kívül fogazott kilincskerékből és kilincsből állott, miáltal a kapcsoló szerkezeti magassága aránytalanul nagy volt. Azonkívül a meg­akasztó szerkezet ály kivitele mellett a ki­lincs a kilincskeréken könnyen megakadhat, miáltal a kapcsolónak folytonos kifogásta­lan működése veszélyeztetve van. Jelen találmány szerint belső fogazással bíró megakasztó szerkezetet alkalmazunk, miáltal lehetővé van téve, hogy a belső fo­gazású kilincskerék magából a talapzat anyagából készülhet s ez által a kapcsoló jelentékenyen alacsonyabb lesz. Az egész megakasztó szerkezet és a forgó csil­lag megfeszítésére szolgáló rúgó jelen kap­csolónál külön szigetelő testbe ágyaztatik, mely a fémből való forgócsillagot hordja, és melyen a kapcsolótengely keresztülha­lad. Ily módon a kapcsolótengelyen nem fog áram átmenni s így itt fémfogantyúkat is lehet alkalmazni. Sőt meg a kapcsoló bel­sejében végbemenő előre nem látható áram­átmenet esetén is minden sérülés a fogan­tyú révén teljesen ki van zárva. Csappanó és pillanatkapcsolással működő kapcsolók mindig külön szerkezettel bírnak a balirányú holtforgatáshoz, mely szerke­zet többnyire rúgós kilincsműből áll. Ennek a kilincsműnek egy része a fogantyúten­gelyhez van erősítve, míg másik része a kapcsolótengelyen van, s azt magával viszi. Egy rúgó, mely gyakran egyszersmind a csillag pillanatkapcsolására is használtatik, a kilincsmű részeinek egymás iránt való ru­galmas megfeszítésére szolgál. Jelen kap­csolónál ez a szerkezet az által van egysze­rűsítve, hogy pillanatkapcsolás rúgója egy­szersmind a kilincsmű részét képezi, a meny­nyiben az a fógantyútengelyen lévő persely fogazásába közvetlenül belekapaszkodik. A menesztőnek még egy más kiviteli alakja abban áll, hogy a fogazott persely helyett harangalakú perselyt veszünk, melyben a

Next

/
Thumbnails
Contents