34108. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektromos mótorok számára való kontrollereken

Megjelent 1905. évi október hó 17-én. MAGY. JW KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 84108 szám. vil/g. OSZTÁLY­Újítás elektromos mótorok számára való kontrollereken. THE WESTINGHOUSE ELECTBIC COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 27-ike. Jelen találmány tárgya elektromos moto­rok vagy más berendezések kontroller ké­szülékére vonatkozik és a találmány czél­ját oly berendezés létesítése képezi, mely a főáramkört oly módon szakítja meg, ha az áram az előre meghatározott határon túl erősbödik, vagy ha a feszültség a szük­séges érték alá csökken, hogy a főáramkör nem záratik ismét önműködően, ha a nagy áramerősség megszűnik, vagy a feszültség rendes értékét ismét fölveszi. A találmány értelmében ezen berendezés két tekerccsel bír, melyek egyike shuntbe és másik a sorozatosan van bekapcsolva a főáramkörbe. A shunttekercs mozgatható maggal vagy armatúrával bír, mely arra szolgál, hogy két kapcsolót nyisson és zár­jon, melyek egyike a főáramkörbe és a másik shunttekercs áramkörébe van bekap­csolva. A sorozatosan kapcsolt tekercs szin­tén mozgatható maggal vagy armatúrával bír, mely szintén a főáramkörbe és a shunt­tekercs áramkörébe kapcsolt két kapcsoló, vagy az utóbbival párhuzamosan kapcsolt kapcsoló működtetésére szolgál. A shunt­tekercs áramkörében elrendezett kapcsoló vagy kapcsolók sarkai a kontroller oly fix kontaktusaival köthetők össze, melyeket a j kontroller egy mozgatható kontaktusa, csak | a kontroller zérus vagy kikapcsolt helyze­tében köt össze egymással. A mellékelt rajzon az 1. ábra vázlatot mutat, melyen a beren­dezés háromvezetékű rendszerrel kapcsolat­ban van föltüntetve, mi mellett a kontrol­ler dobja kiterítve van rajzolva; a 2. és 3. ábrák a találmány értelmében szerkesztett és alkalmazott áramszakító ki­viteli alakjának elől- és oldalnézetét mu­tatják. Az 1. ábrában (1) a szokásos módon föl­tüntetett kontroller mozgatható kontaktu­sait, (2) a kontroller fix kontaktusait, (3) egy motor armatúráját, (4) a motort in­dító ellenállást, (5) a mező ellenállást és (6) a mótor shunt mezejét jelöli. Mindezen részek szokásos módon vannak elrendezve és nem képezik a találmány tárgyát, miért is fölösleges e helyen e részeket részlete­sebben leírni. Az áramszakító készülék nagy feszültségű (7) tekercse sorozatosan van a főáramkörrel kapcsolva, míg a készülék kis feszültségű (8) tekercse a (9) főáramkör­kapcsoló egyik (19) sarkán át a főáramkör­rel sthuntbe van kapcsolva. A (8) shunt­tekercs mozgatható maggal vagy armaturá-

Next

/
Thumbnails
Contents