34080. lajstromszámú szabadalom • Doboz

Megjelent 1905. évi októb er hó 17-én , MAGY. ^ KIR. SZABADALMI gSfr HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 84080. szám. XIII/c. OSZTÁLY­Doboz. CARL OESTERHELD CZÉG GOTHÁBAN. A. szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 4-ike. Találmányunk tárgya tetszőleges nagy­ságú, alakú és fölszerelésű doboz, melyre az jellemző, hogy a doboz (a) belső kere­tére a (b) csíkkal leragasztott (c) külső ka­rét van fölhúzva, mely külső keret úgy a tulajdonképeni doboz, mint a födél ré­szét képezi és mind a négy oldalán végig­futó, vízszintes metszés által két részre van osztva, míg a külső keretet leragasztó (b) csík eme metszés vonal mentén csakis a do­boz három oldalán van fölvágva, úgy hogy a két (d f) fenék fölerősítése után a (b) leragasztó csík a negyedik, föl nem vágott oldalán a fölcsappantható (g) födél forga­tását lehetővé tevő sarkat képez. Eme doboz egy foganatosítási alakja a csatolt rajz 1. ábráján függélyes hosszmetszetben, 2. ábráján pedig függélyes keresztmet­szetben látható. A rajzból kitűnik, hogy a tulajdonképeni doboz és ennek (g) födele egy műveletben állítható elő, a mennyiben a doboznak és födélnek közös és csak utólag megosztott (c) külső kerete van, míg eddig a dobozt és födelét külön kellett előállítani. A doboz belső (a) keretét az (f) fenék elhelyezésé­nél a fenékkel együtt ragasztjuk be a külső keretnek, a tulajdonképeni doboz kiképezé­sére szolgáló részébe, míg a (g) külső ke­retnek a födelét képező része a belső ke­rettel egyáltalában nincs összeragasztva. Ha a (b) leragasztó csíkot is a (c) külső keret mind a négy oldalán fölvágjuk, a 3. ábrán látható, levehető födelű dobozt kap­juk. Ez a doboz a régebb, ismert dobozoktól annyiban tér el, hogy a tulajdonképeni do­bozrész és a födél oldalfalait egy és ugyanaz az utólag megosztott keret képezi, míg a régebb dobozoknál ezeket az oldalfalakat egy-egy külön előállítandó keret képezte. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Doboz, az által jellemezve, hogyadoboz (a) belső keretére fölhúzott és egy (b) leragasztó csíkkal leragasztott, úgy a tulajdonképeni doboz, mint a födél ol­dalfalait képező (c) külső keret négy oldalán vízszintes síkban meg van osztva, a (b) leragasztó csík azonban az osztás­vonal mentén csak három oldalt van föl­vágva, úgy hogy negyedik, ép oldalán a fölcsappantható födél csuklója gyanánt szerepel.

Next

/
Thumbnails
Contents