34064. lajstromszámú szabadalom • Kocsi állati hullák szállítására

Megjelent 1905. évi október hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 84064. szám. X VIII/©- OSZTÁLY. Kocsi állati hullák szállítására. TAMÁS JÁNOS M. KIR. ÁLLATORVOS SZÁSZRÉGEN BEN. A szabadalom bejelentésének napia 1905 január hó 26-ika. Találmányom tárgya egy kocsi állati hul­lák szállítására, melynek legfőbb előnye az, hogy a szállítás a fertőzés teljes kizárása mellett végezhető és hogy az szállítás köz­ben önműködően fékezhető. Ez a kocsi a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, részben met­szetben, 2. ábráján pedig elölnézetben, részben ugyancsak metszetben látható és egy al­vázból áll, melynek szekrényét egy vas­vázba kiválthatóan beszerelt dongák és ugyancsak kiválthatóan elrendezett oldal­falak képezik. A kocsi két tengelycsapjára ugyanis két nagy átmérőjű (a) kerék van fölhúzva, a (b) tengelycsapok pedig a kocsiszekrény vasvázára vannak szerelve. Eme vasvázat két, egymással a (c) csavarorsók útján ösz­szekötött, U-alakban meghajlított (d) szög­letvas képezi, melyeket a (b) tengelycsa­pok szerelésére ,is szolgáló vízszintes (e) tartók merevítenek. A kocsiszekrényt al­kotó (f) dongák a (d) szögletvasakon fek­szenek és a hordófenék módjára kiképezett, kiváltható (g) oldalfenekek útján vannak a szögletvasakban rögzítve. A (g) oldalfalak kiemelése után az (f) dongákat egyenként könnyen ki lehet emelni és így a kocsi­szekrénynek a hullával érintkező farészeit fertőtleníteni lehet. A (c) csavarorsók se­gélyével a (d) szögletvasakat egymáshoz közelíthetjük, úgy hogy ezek a dongákat mindig szorosan fogják be. A (d) szögletva­sak hátsó végein csuklók útján a (h) fö­dél van fölszerelve, mely a kocsiszekrény elzárására, illetve nyitott állapotában, mi­kor szabad végével a talajra ér, a hulla fölhúzásának megkönnyítésére szolgál, a mennyiben ekkor egy lejtős síkot képez, melyen a hullát a szögletvasak mellső vé­gére szerelt (i) csapágyakba ágyazott (j) kötéldob segélyével fölhúzzuk. A (b) tengelycsapok alatt vannak a villa­rudat képező (k) rudak az (e) hosszanti tar­tókra az (1) hüvelyekben eltolhatóan, de nem forgathatóan ágyazva, mely rudakon (m) fékpofák vannak oly módon fölerősítve, hogy mikor az igásállat a kocsit az (1) ru­dak útján húzza, az (a) kerekekről leemel­kedjenek, mikor pedig a kocsit visszatartja, a kerekekre ráfeküdjenek és így a kocsit fékezzék. Ugyancsak a (b) tengelycsapokon forgat­hatóan (n) macskák is föl vannak húzva, melyek egyenes vagy némileg görbített vas­rudak. Ezek végére csuklósan egy rúgó ál­tal két végállásukban rögzített (o) nyújt-

Next

/
Thumbnails
Contents