34043. lajstromszámú szabadalom • Só- és fűszertartó

Megjelent 11K)5. évi október hó 5-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 34043. szám, XVII l/a OSZTÁLY. Só- és fűszertartó. SCHATZINGER KÁROLY SZATÓCS BUDAPESTEN. A S2abadalöm bejelentésének napja 1905 április hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát üvegből ké­szült só- és fűszertartó képezi, mely főkép hygienikus szempontból tekinthető igen czélszerűnek. Az ismertilynemű tartók vagy külön fémfödéllel vannak ellátva, vagy ha a födél is üvegből készül, a tartóval fém­hüvelyek segélyével van összekötve. A fém azonban tudvalevőleg idővel megrozsdáso­dik és így a vele érintkező sót vagy fűszert az egészségre károsan befolyásolja. E hátrányt az által igyekeztek megszün­tetni, hogy a furatokkal ellátott födelet csavarokkal erősítették a tartó testére. De ezen tartó sem felelhetett meg a czélnak, mert a födél fúratain keresztül a szabad levegővel por és piszok is bejuthatott a tartó belsejébe. A jelen találmány segélyével az említett hátrányok az által vannak megszüntetve, hogy a födél tolófödél alakjában van kiké­pezve, miáltal mindennemű fémkapcsolat elkerülhető. Azonkívül a jelen tolófödél szerkezete folytán elérhető, hogy használat alkalmával a tartónak mindig csak egyik cellája nyílik meg, míg a másik cella el­zárva marad. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy kiviteli alakjában példaképen van be­mutatva, és pedig 1. ábra a tartó hosszmetszete, 2. ábra keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala mentén. Az (1) tartótest, mely a só és fűszer (paprika stb.) fölvételére (2) cellákkal van ellátva, üvegből van készítve és hosszolda­lain (3) lépcsőkkel van ellátva, melyekben a szintén üvegből készült (4) tolófödél hossz­irányban eltolható. A tolófödél fölső olda­lán, annak keskeny oldalai közelében egy­egy (5) ütköző gomb van megerősítve. Az (1) tartótesten egy fémből vagy hasonló anyagból készült és (6) fogvájótartóval el­látott kengyelszerű (7) nyúlvány van tet­szőleges módon megerősítve. Ezen (7) nyúlvány úgy van méretezve, hogy a (4) tolófödél benne szabadon eltol­ható. Az egyik vagy másik irányban való eltolást a tolófödelen megerősített (5) gom­boknak a (7) nyúlványba ütődése határolja. Használatnál, hogy a sóhoz vagy fűszerhez jussunk, a tolófödelet egyik vagy másik irányban eltoljuk. Miután a tartó és födele nem fémből, tehát nem rozsdásodó anyagból, hanem üvegből van készítve és a födél tolófödél alakjában van kiképezve, a só vagy a fű­szer sem fémmel nem érintkezhetik, sam pedig por vagy piszok nem juthat be a tartó

Next

/
Thumbnails
Contents