34042. lajstromszámú szabadalom • Dugós zár

Megjelent 19<).». évi október hó 5-én. MAGY. KIR SZABADALMI H1YATAL SZABADALMI LEI RAS 34042. szám. VHI/d. OSZTÁLY­Dugós zár. SCHROEDER VILMOS FRIGYES MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 10-ike. Jelen találmány ismert szerkezetű dugós zárakra (Yales-zárak) s az ezeknél alkal­mazott kulcsokra vonatkozik. A találmány szerint a dugós kulcs hullámszerűen alakí­tott része egy védőszalaggal vagy födő-lef­fentyűvel bír, mely meggátolja, hogy a kulcsszakái megsérüljön vagy kikopjék és lehetetlenné teszi, hogy valaki a kulcsról csalárd utánzási czélzattal viaszlenyomat­fölvételt készítsen. A javított zár a már ismerttel szem­ben azon előnnyel is bír, hogy szerkezete egyszerűbb s a működő részek száma ki­sebb. A mellékelt rajzban az 1. ábra hosszmetszet, a 2. ábra keresztmetszet, melyen a kulcs a zárba van betolva s a rekesztőpeczkek oly helyzetben vannak föltüntetve, melyben a forgóhenger a kulccsal forgatható; a 3. ábrán a kulcs külön látható oldal- és végnézetben, a 4. ábra a zárnak és a kulcsnak kereszt­metszete, mely a rekesztő peczket letolt helyzetben tünteti föl. Az (a) forgóhengerben, mely az ezt for­gató (b) dugós kulcs fölvételére megfelelő berendezésű, (c) rekesztőpeczkek a henger tengelyére merőleges irányban eltolhatóan vannak ágyazva. Minden egyes (c) rekesztő peczek, úgy mint az eddigi záraknál megfe­lel a kulcs egy-egy kivágásának, illetőleg (bl) fogának. A (c) rekesztők, a (cl) pe­czekfejek és a forgóhenger megfelelő (dl) támasztófölületei között elhelyezett (d) ru­gók által akként mozgattatnak, hogy a tok­nak, illetőleg a forgóhengert körülvevő mozdulatlan (e) hüvely megfelelő (el) nyí­lásaiba behatolnak, s a forgó hengert zár­ják (elrekesztik). A (c) rekesztő peczkek ellentétes értelemben való mozgatása a forgóhenger szabaddá tétele czéljából a kulcs betolásakor ennek (bl) fogai által történik. A rekesztőpeczkek villaszerűén vannak kiképezve, melyeknek baloldali (c) száruk az (a) forgóhenger egy-egy keresztkivágá­sában, míg jobboldali (f) száruk egy másik kivágásában vagy egy (g) kereszthasíték­ban csúszhatik. Az (f) szár alsó (fl) végei az (e) tok megfelelő (f2) nyílásaiba léphet­nek be. A berendezés olyan, hogy ha a he­lyes kulcs tolatott a zárba, a rekesztő pecz­kek kampós (c2) végeikkel (b) kulcs kivá­gásaiban (d) rugók által oly módon tartat­nak, hogy (cl) fejek s (fl) végek az (a) forgóhenger kerületén belül maradnak, úgy hogy a forgóhenger a zár nyitása czéljából

Next

/
Thumbnails
Contents