34033. lajstromszámú szabadalom • Burkolat fűtőberendezésekhez

Megjelent 1905. évi október hó 5-én. MAGY. KIR SZABADALMI gS É^ H IV ATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 34033. szám. 11/h. OSZTÁLY. Burkolat fűtőberendezésekhez. FEYÉB GYULA OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 17-ike. Jelen találmány tárgya a különböző fűtő­berendezéseken, mint kályhák, kandallók, központi fűtőberendezések fűtőtestjei stb. alkalmazott s a sugárzó hő mérséklésére szolgáló merev burkolatokat hivatott he­lyettesíteni. Ezen merev burkolatoknak hátrányai több irányban érezhetők. így a fűtőberendezéseket pánczélszerűen övező merev védőszerkezetek a fűtőfölüle­tek megközelítését s ezzel egyetemben azok gondozását és tisztogatását fölöttébb meg­nehezítik. Ennek következménye, hogy az ilyen fűtőberendezéseket állandóan vastag porréteg takarja, a mi nemcsak tisztasági, de egészségi tekintetből is, különösen kály­háknál és kandallóknál — a minden na­gyobb szünet után eszközölt befűtéskor je­lentkező — kellemetlen szag miatt méltán eshetik kifogásolás alá, nem is tekintve azt, hogy az elhanyagolt fűtőfölületek a me­legátszármaztatás tekintetéből is kedvezőt­lenebb eredményeket adnak. További hátránya a fűtőfölületek hozzá­férhetetlenségének, hogy az illesztések szemmeltartása s a netalán keletkezett hé­zagoknak vagy repedéseknek idejében való kijavítása nagy nehézségekkel jár, a mi­nek következtében az ilyen bajokról rende­sen csak akkor veszünk tudomást, ha a füst vagy széngáz gyakori kiáramlása helyisé­geinkbe már szinte elviselhetetlen. A fűtőfölületeken esetleg támadt és észre nem vett hézagoknak, illetve repedéseknek meg van az a nagy hátránya is, hogy a lég­huzam azokon keresztül fölös levegőt so­dor be tüzelőszerkezeteinkbe, a mi a tüze­lés szabályozhatóságát s ezzel egyetemben a tüzelőszer kihasználásának gazdaságossá­gát lényegesen megrontja. Egy másik fogyatékossága, — különösen a sík lapokból alkotott merev burkoló szer­kezeteknek — a mi ugyancsak a helyi fűtő­berendezések hőhatása szempontjából bír fontossággal, hogy ezen többé-kevésbbé tükrös fölszínű lemezek hővisszaverő hatá­sukkal a fűtőfölületek melegátszármaztatá­sát csökkentik. Tudvalévő, hogy a kölcsönös hősugárzás az egymás szomszédságában lévő fűtőele­mek fűtőhatását igen nagy mértékben be­folyásolja. Fischer kísérletei szerint a be­lülről fűtött szabadon álló csőnek meleg­átszármaztatása nagyobb, mint a fa aknába állított csőé, a mi burkolat visszasugárzá­sából magyarázható. Ép úgy csökkenti a melegátszármaztatás a sűrű bordázás a köl­csönös kisugárzás miatt.

Next

/
Thumbnails
Contents