34031. lajstromszámú szabadalom • Sarokkötés mindennemű ágyakhoz

Megjelent 11)05. évi október lió 5-én. KIR MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34031. szám. VIIl/d. OSZTÁLY. Sarokkötés mindennemű ágyakhoz. BUCHWALD BÉLA, A BUCHWALD SÁNDOB CZÉG BELTAGJA BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 21-ike. Találmányom tárgya egy bajonettzárhoz hasonló sarokkötés mindennemű ágyakhoz, főleg vas- és fémágyakhoz, melynek az a ezé Íj a, hogy egyrészt olcsó, egyszerű és mégis merev kapcsolatot létesítsünk az ágy fej- és oldalrésze között, másrészt pedig a horgok bekapcsolására szolgáló nyilasakat és más hasonló, férgek tenyészhelyét ké­pező üregeket — melyek az eddigi sarok­kötéseknél elkerülhetetlenek voltak — tel­jesen fölöslegessé tegyük. Ez a sarokkötés a csatolt rajz 1. és 2. ábráján vaságyaknál alkalmaz­ható foganatosítási alakjában látható, még pedig az 1. ábra a sarokkötés belső oldalának né­zete, a 2. ábra annak fölülnézete. Eme vaságy oldalrészét egy szögletvas­sín, fejrészét pedig négyszögkeresztmet­szetű vasból álló keret képezi. A 3. és 4. ábra ugyancsak egy sarokkötés belső oldalának nézete, illetőleg annak víz­szintes metszete oly vaságy esetére, mely­nek fejrészét körkeresztmetszetű vasakból alkotott keret, oldalrészét pedig csőalakú szélekkel bíró vasbádogcsík képezi, míg az 5. és 6. ábra oly vaságyhoz való fogana­tosítási alakot ábrázol, melynek fejrészét négyszögkeresztmetszetű vasakból alkotott keret, oldalrészét pedig az előbbeni foga­natosítási alak szerint kiképezett oldalrész képezi, a 7. ábra pedig a találmány szerint szer­kesztett, faágyaknál alkalmazható vereté­ket mutat be. A sarokkötés lényegében — mint etZi clZ 1. és 2. ábrán látható •— a fejrész (a) lábán megerősített és a (b) oldalrésszel párhuza­mos, lapos, széles, fölül nyitott, függélyes (d) hasítékkal ellátott (c) horogból és a (b) oldalrészeken alkalmazott vízszintes (d) csa­pokból áll. A (b) oldalrészt eme csapok se­gélyével akasztjuk be a (c) horog (e) ha­sítékaiba, miáltal a fej- és oldalrész között megfelelő kapcsolat létesül. A (d) csap hossza akkora, hogy az (f) fej és a (b) oldalrész szorosan a (c) horog két fölületére feküdjék és hogy ily módon az oldalrész oldalirányú mozgásai is ki legye­nek zárva, a (b) oldalrész pedig oly hosszú, hogy függélyes homlokfelülete pontosan a láb sík fölületére feküdjék, miáltal az ol­dalrész hosszanti irányú elmozdulásait gá­tolja meg. Ha az ágy oldalrésze magas, a sarokkő-

Next

/
Thumbnails
Contents