34023. lajstromszámú szabadalom • Födélbiztosítás

Megjelent líH>5. évi október lió ö-én. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34023. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Födélbiztosítás. AUGUSZT IGNÁCZ. PINTÉR ISTVÁN ÉS MOLNÁR PÁL VÁLLALKO­ZÓK SZOLNOKON. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 8-ika. Jelen találmány tárgya oly födélbiztosí­tás, mely alkalmas arra, hogy a födelet al­kotó cserepeket a gerincznél, az eresz hosz­szában, a födél szélein, valamint a külön­böze síkban futó födélrészek találkozásá­nál keletkező vízvezető csatornáknál, kö­zönséges vagy czementhabarcs és hasonló kötőanyagok mellőzésével, a szélviharok ál­tal okozható megbontások s hasonló meg­rongálások ellen hatékonyan megóvja. E födélbiztosítás lényegileg alkalmas módon meggörbített fémlemezekből áll, melyek a födélszékhez sodronyok segélyével vagy más megfelelő módon hozzáerősítve, a szélső cserépsorok alsó végeit befogják s így azoknak fölemelését és szétszórását a leg­erősebb viharban is megakadályozzák. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a födelek szélénél, az eresznél alkalmazandó biztosítás egy kiviteli alak­jának fölülnézete, a 2. ábra keresztmetszete, míg a 3. ábra homloknézete; a 4. ábra a gerincznél, illetőleg a legfölső cserépsornál alkalmazott biztosítás egy fo­ganatosításának fölülnézete, az 5. ábra oldalnézete, a (5. ábra homloknézete, a 7., 8. és 9. ábra a vízvezető csatornák biztosítása egy kivitelének fölülnézete, ol­dal-, illetőleg végnézete, végül a 10. és 11. ábrák vázlatos rajzban a ta­lálmányban ismertetett födélbiztosítás al­kalmazásának módját szemléltetik. Az 1., 2. és 3. ábrák szerint az eresz hosz­szában végignyúló biztosítás áll a külső vé­génél czélszerűen (1) merevítő horonnyal készített (2) alaplemezből s az ehhez for­rasztással vagy más alkalmas módon hozzá­erősített, megfelelően visszahajlított, a víz átbocsátására rendelt (3) átütésekkel ellá­tott (4) tartólemezből. Ez utóbbinak belső széléhez (5) sodronyok vagy más megfelelő kapcsolóközegek csatlakoznak, melyeknek segélyével, miután az alsó cserépsor alsó végei az alaplemez és tartólemez között keletkező (6) foglalatba illesztettek, a biz­tosítást alkotó lemezek a födélszékhez vagy léczezethez erősíttetnek (10. ábra). A (2) alaplemezek és (4) tartólemezek a szomszé­dos lemezekhez való csatlakozásuk helyé­nél vagy egymásba kapaszkodó hornyokkal vannak ellátva, vagy pedig egymáshoz kap­csolásuk forrasztás segélyével is történhe­tik. A gerincznél alkalmazandó biztosítás a

Next

/
Thumbnails
Contents