33996. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikusan működtetett szerszámgép

Megjelent 1 !>(>/>. évi október hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIK H1VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33996. szám. XVI/ci. OSZTÁLY­Pneumatikusan működtetett szerszámgép. TEMPLE RÓBERT MÉRNÖK DENVERREN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 7-ike. A jelen találmány czélja egy egyszerű, gazdaságosan és kitűnően működő, pneuma­tikus szerszámgép előállítása. A találmány az alább ismertetett és igé­nyelt szerkezet külalakjában, összetételé­ben és részleteiben áll. A mellékelt rajzokon 1. ábra a találmány értelmében szerkesz­tett, pneumatikus szerszámgép függélyes metszete, 2. ábra az 1. ábra (2) vonala mentén vett nagyobb léptékű metszetének egy részlete, 3. ábra a 2. ábra (3) vonala mentén vett metszetének egy részlete, végre 4. ábra a 2. ábra (4) vonala mentén vett metszetének egy részlete, valamennyi met­szetet a berajzolt nyilak irányában tekintve. A találmány értelmében szerkesztett szerszámgépnél egy (a) szerszámgéphenger van elrendezve, melynek belseje henger­alakú kamrát alkot. E kamra egy (d) szer­számgépdugattyú segélyével két (b) és (c) részre van osztva. A (d) szerszámgépdu­gattyú egy (e) dugattyúrudat alkotó nyúl­vánnyal bír, mely czélszerűen az egyik hen­gerfödélen keresztül hatol és melyre vala­mely szerszám lehet erősítve a különböző körülményeknek és föltételeknek megfele­lően. Ezen szerszámgépdugattyú ide-oda járá­sának előidézésére két párhuzamosan elren­dezett lüktető géphenger van alkalmazva egy közös tokban, azaz egy tok czélszerűen két párhuzamosan elrendezett (f) és (g) lük­tető géphengerkamrával van ellátva. E kamrák külső vége egy (h) födéllel el van zárva, míg a hengerek belső vége nyitva van. E hengerek (i) és (j) lüktető gépdu­gattyúkkal vannak ellátva. A (j) dugattyú e mellett karimás, a mint ez (k)-nál lát­ható, és így a fölső kamrát két részre osztja, mi mellett az egyik rész egy (g) lüktető gépkamrát, a másik pedig egy gyűrűalakú (1) kompressziókamrát alkot, a (k) karima ellenkező oldalán. Megjegyzendő, hogy a gyűrűalakú (l) kompressziókamra J a dugattyú (k) karimájának a hajtótengely felé eső oldalán, azaz lüktető oldalával el­lenkező oldalán van elrendezve, úgy hogy a dugattyú visszahúzódó mozgása közben, vagyis azon idő alatt, midőn ez legcseké­lyebb munkáját végzi, a munkatöbblet a le­vegő komprimálására használtatik föl. Az (f) lüktető gépkamra a szerszámgéphenger egyik végén lévő (c) kamrával egy (m)cső vagy csatorna segélyével, míg a Cg) lüktető gépkamra a szerszámgéphenger másik vé­gén lévő (b) kamrával egy (n) cső vagy csa­torna segélyével össze van kötve. A lüktető gépdugattyúmechamzmus ide-

Next

/
Thumbnails
Contents