33979. lajstromszámú szabadalom • Sínkapcsolás

Megjelent 1905. évi szeptember In 26-án. f MAGY ^ABADALMi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33979. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Sínkapcsolás. YOUNG JOHN MAC ADAM GÉPÉSZ KEREMEOSBAN ÉS STUDD EDWARD ARTHUR CH1CHESTER MÉRNÖK HEDLEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 20 ika. Jelen találmány tárgyát egyszersmind sínkapcsolás gyanánt használható sínsarú képezi, mely a közönséges hevederek he­lyett alkalmazható. A találmány tárgya a mellékelt rajzban van föltüntetve, melyen 1. ábra a sínsarú fölülnézete, 2. ábra annak elölnézete és 3. ábra annak keresztmetszete a síneken alkalmazva. 4. ábra magának a sarúnak távlati képe, 5. és 6. ábra a két rögzítőkölöncz táv­lati képe. A rajzban az (1—1) sínek közönséges (2) derékkal és (3) talppal bíró sínek. A (4) sarú, a melyre a találmány vonatkozik, az egyik oldalon ké+ (5 5) bütyökkel van el­látva, melyek be/elé vannak görbülve és végeik úgy vannak legömbölyítve, hogy a sín talpára és derekára illeszkednek. A sarú másik oldalán a (6) pofa kanyarodik föl ív­alakban, úgy hogy a sín fejéhez közel nyú­lik és a sínfej fölső lapjával egy síkban végződik. A (6) pofa görbületén belül a 3. és 4. áb­rában látható üreg képződik, melybe a sí­nek megerősítésére szolgáló kölönczök he­lyeztetnek. A sín talpa az (5) bütykök és a sarú alján lévő kiszögelés közé illesztetik. Az egyik (7) kölöncz úgy van alakítva, hogy a sín (2) dereka és a (6) pofa közé il­lik. A mint a 6. ábrából látható, a kölöncz egyik oldalán a megnyúlt (8) orral van el­látva, mely a sín derekához fekszik, másik oldalán pedig (9) része úgy van legömbö­lyítve, hogy a (6) pofa alatti üreget jól kitölti. A (7) kölöncz még a (10) szárral van ellátva, mely a kölöncczel egy darab­ból áll, vagy abba szilárdan van megerő­sítve és szabad végén a (11) szemmel van fölszerelve. Az 5. ábrában látható (12) ellenszorító kölöncz alakja körülbelül ugyanaz, mint az előbbié, csupán a (13) karimaszerű nyúl­vánnyal van ellátva, mely, mint az 1. ábrá­ból látható, megakadályozza, hogy a (12) kölönczöt nagyon mélyen beszorítsuk a sa­rúba. i A szerelés alkalmával a (4) sarút sínszö­gek segélyével vagy más alkalmas módon a (14) talpfákra erősítjük. Ezután a sín­végeket bedugjuk a sarúba, mire a (7) kö­lönczöt az egyik oldalon bedugjuk a sarú üregébe, úgy hogy a (8) rész a sín dere­kához fekszik és a sín talpán nyugszik, míg a (11) szem a sarú másik végén nyúlik

Next

/
Thumbnails
Contents