33931. lajstromszámú szabadalom • Gép növényrostok, állati szőrszálak stb. hosszúság szerint való elkülönítésére

Megjelent 11)05. évi szeptember hó 22-én. KIK MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 339B1. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY­Gép növényrostok, állati szőrszálak stb. hosszúság szerint való elkülönítésére. FIGINI NATALE HIVATALNOK AFFORIBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 25-ike. Növényrostok, állati szőrszálak és hasonló anyagok megmunkálásánál ezen rostokat vagy szőrszálakat hosszúságuk szerint kell osztályozni és pedig először, mert a külöm­böző czélokra, melyekre ezen rostok vagy szőrszálak alkalmaztatnak, rövidebb és hosz­szabb szálakra van szükségünk és másod­szor, mert a hosszú rost vagy szőrszálnak lényegesen nagyobb az értéke, mint a rö­videbbnek. Oly gépek, melyek ezen rostokat vagy szőrszálakat az ipar számára előkészítik, azaz porolják, gerebenezik stb., már isme­retesek ; azonban oly gép még nem létezik, mely a rostokat vagy szőrszálakat hosszú­ságuk szerint osztályozná; ezen munkát olcsó munkaerő, asszonyok vagy lányok végzik, kik kézzel a leghosszabb szálakat kihúzzák és osztályozzák. Jelen találmány tárgyát oly gép képezi, melynek segítségével egy munkafolyamat­ban szőhető puha növényi rostok, állati szőrszálak stb. hosszúságuk szerint különít­tetnek el és rakatnak le. A mellékelt rajzban ezen gép ábrázolva van és pedig: 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, míg a 3. ábrán a gépnek a 2. ábra A—B vo­nala, a 4. ábrán a 2. ábra C—D vonala szerint vett metszete van föltüntetve. A gép két (E E') oldalrészből áll, melyek a gép állványát képezik és melyen a gép összes részei vannak ágyazva, úgymint: 1. az adagoló szerkezet, 2. az a szerkezet, mely a szálakat tartja, 3. a fogószerkezet, melynek czélja a leg­hosszabb szálakat megfogni és kihúzni és 4. az a szerkezet, mely az elkülönített szálakat félrerakja. A szálak előbb az (F) fésűbe helyeztet­nek, mely fölé egy másik (F') fésűt dugunk, úgy hogy a két fésű fogai egymásba ka­paszkodnak és a szálakat fogva tarthatják. Minthogy ezen két fésű nem képes a szá­lakat úgy fogva tartani, hogy egyes szála­kat ki is lehessen húzni, egy további rög­zítő szerkezet van alkalmazva, melyet két (H H') henger képez; ezen hengerek rúgók vagy a 3. ábrán pontozással jelzett (8) ellen­súly által szoríttatnak egymáshoz. A hen­gerek összeszorítása azonban csak azon pillanatban történik, melyben a csiptető­szerkezet hatni kezd; a csíptető szer­kezet az (a) szánból áll, mely a hen­gerek előtt ide-oda csúszhat és a (H H') hengerek felé fordított oldalán (J J') fo­gókkal van ellátva, melyek alkalmas idő-

Next

/
Thumbnails
Contents