33922. lajstromszámú szabadalom • Bádogcsőből készült cölöp

Megjelent 15M)5. évi szeptember hó 22-én. _ MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33922. szám. XV/e. OSZTÁLY­Bádogcsőből készült czölöp. STERN OTTOKÁR MÉRNÖK ÉS IGAZGATÓ WIENBEN. Bejelentésének napja 1905 márczius hó 18-ika. Elsőbbsége 1904 márczius 21-től kezdődik. Oly bádogcsőből készült czölöpök, melye­ket a földbe való beverés és a fából készült magnak kihúzása után betonnal vagy effé­lével töltünk ki, ismeretesek. Ezen czölöpök alsó végén egy tömör sapkaalakú sarú van alkalmazva. Jelen találmány szerint a bádogcsőből készült czölöp oly sarúval van ellátva, melynek tömör hegyes vége a bádoghüvely­lyel több pánt segélyével van összekötve, úgy, hogy ezen pántok között bő nyilasok szabadon maradnak. Mellékelt rajz 1. ábráján ezen czölöp hosszmetszete, a 2. ábráján oldalnézete, a 3. ábráján fölülnézete látható. Szerkezete a következő: (2) sarú az (1) bádogcső alsó részével (3) pántok segélyével van összekötve. Ezen pántok a csőre szögecselés útján erősít­hetők. A pántok alsó végei forrasztás útján egyesíthetek, miáltal egy erős és tartós sarúhegyet kapunk. Ezen hegynek ürege egy kúpalakú és tömör vasdarabból készült (4) betéttel tölthető ki, miáltal a czölöp el­lentállóképessége növeltetik. A bádogcső-czölöpnek beverésére az abba bevezetendő (5) mag szolgál, melynek tete­jén (6) gyűrű van alkalmazva. A mag ki­húzása czéljából, annak felső részén egy keresztirányú (7) nyilás van alkalmazva. Ha a czölöp beverése után a magot ki­húzzuk, akkor a (3) pántok közötti nyílá­sokban a föld szabaddá van téve, úgy hogy azt megnézhetjük, vagy annak minőségét próbatűvel megvizsgálhatjuk és esetleg cze­ment segélyével vagy más alkalmas mód szerint a talaj javítását eszközölhetjük. A betonnak becsömöszölése alkalmával, annak egy része a talajba hatol, miáltal a felfekvési felület nagyíttatik és egyszer­smind a talaj impregnáltatik, úgy, hogy a pántoknak rozsda általi elpusztításakor a betonczölöp utánsülyedése be nem állhat, minthogy a betont közvetlenül a földréteg hordja. SZABADALMI IGÉNY. Bádogcsőből készült czölöp, jellemezve azál­tal, hogy egy tömör hegyben végződő saruja nagyméretű nyílásokkal (áttöré­sekkel) van ellátva oly czélból, hogy a talaj a czölöp belsejéből hozzáférhetővé tétessék. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS PÉ&?VÉNVTÁPSA8ÁQ NYOMDÁJA BUOAPEŰTE*

Next

/
Thumbnails
Contents