33921. lajstromszámú szabadalom • Ajtó szekrényekhez és hasonlókhoz

Megjelent 1905. évi szeptemb er h ó 22-én. MAGY. .-jW KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33921. szám. VIII/o. OSZTÁLY. Ajtó szekrényekhez és hasonlókhoz. STEINSDÖRFER JÓZSEF ASZTALOS BÉCSBEN. Bejelentésének napja 1904 junius hó U-ike. Elsőbbsége 1903 április 2-tól kezdődik. A találmány tárgya egy ajtó szekrények­hez és hasonlókhoz, melyet — mikor azt vízszintes helyzetbe emeltük — a szekrény belsejébe lehet beforgatni. A csatolt rajzon a találmány tárgya egy kihúzható fürdőkádat tartalmazó mozsdó­szekrénynél van alkalmazva. A csatolt rajz 1. ábráján a mozsdószekrény elölnézet­ben látható, az ajtók egyike befelé van for­gatva, a 2. ábra vízszintes metszet, melyen az egyik ajtó fölemelve, a másik beforgatva van ábrázolva, a 3. ábra függélyes metszet, melyen az ajtó fölemelve és részben beforgatva látható, a kád betolva és részben kihúzva van föltün­tetve, míg a 4—8. ábra részletrajz. A mozsdószekrény (a) ajtajainak belső fölületén, közel azok fölső, egymás felé for­dult szögletéhez (b) görgők vannak alkal­mazva, mindkét fölső szögletén pedig egy­egy (c) csap van fölszerelve, melyek közül a görgőt viselő csap a körív alakú (d) ho­ronyba, a másik pedig a szekrény falán alkalmazott forgatható (e) fülecsbe fogód­zik, míg a (b) görgők vízszintes (f) szög­letsíneken nyugszanak (2., 4. és 5. ábra). A hornyok mellső vége zárva van (4. ábra) és ily módon ütközőket képeznek, melyek a görgőknek a sínekről való lecsúszását és így az ajtóknak a záróhelyzetbe esését meg­gátolják. Az ajtókat a görgők és a forgat­; ható fülecsek körül vízszintes helyzetbe emelhetjük, azután pedig eme helyzetbőn a fülecsek mint sarkak körül a szekrénybe beforgathatjuk, miközben a fülecsek füg­gélyes csapok körül forognak (7. és 8. ábra) és a görgők a síneken futnak. Eme forga­tásnál a szekrény belseje teljesen szabaddá válik. Természetes, hogy az ajtók forgáscsapjai különböző magasságban vannak alkalmazva és az ajtók magassága is különböző, nehogy azok egymás mozgását gátolják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ajtó szekrényekhez és hasonlókhoz, me­lyeket vízszintes helyzetbe lehet emelni és ily helyzetben a szekrénybe befor­gatni. 2. Az 1. alatt védett ajtóknál oldalt el­rendezett, forgatható és forgáscsap gya­nánt szereplő fülecsek, melyek az ajtók fölemelését és beforgatását engedik meg. 1 rajzlap melléklettől.) PALLA8 RÉSZVÉNY rÁ.tSASÁG NYOWDAJA BUDAPESTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents