33920. lajstromszámú szabadalom • Újítások víztelenítő berendezéssel ellátott vízcsapokon

Megjelent 1905. évi szeptember hó 22-én. MAGY. gJW K1 R ­SZABADALMIHIV ATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38920. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Újítások víztelenítő berendezéssel ellátott vízcsapokon. RÉVAI OSZKÁR FŰTŐKÉSZÜLÉK- ÉS FÉMÁRÚGYÁR RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 30-ika. A víztelenítő berendezéssel ellátott és . határolt csapforgással bíró vízfőcsapoknak az a hátrányuk, hogy a csapkúpot csak egy irányban lehet megnyitás czéljából elfordí­tani. Ha tehát a szerelő hibája folytán a C3ap fordítva kerül a fővezetékbe, akkor a víztelenítő berendezés nem működik és be­fagyás esetében a vezetékből ki kell venni a csapot és megfordítva, vagyis helyesen ismét beszerelni. Az ez által okozott üzem­zavarok és költségek tetemes károkat okoznak. E hátrányok megszüntetését czélozzák a jelen bejelentés szerinti újítások, a melyek­kel ellátott csapot a mellékelt rajz 1. ábrája hosszmetszetben, 2 ábrája függőleges keresztmetszetben, 3. ábrája fölülnézetben tüntet föl, míg a 4., 5. és 6. ábra egy részletnek fölül-, ol­dal- és elülnézetét mutatja. Az (a) csapkúpra (b) állítógyűrű van rá­dugva, melynek (c) kivágu^a a csapkúpon levő (d) ütköző peczeknél fogva a csapkúp forgását határolja. Az állítógyűrű (e) nyúl­ványai belenyúlnak a csaptoknak megfelelő (f) kivágásaiba és ez által helyzetében rög­zítve van. Ha a csapot tévesen szerelték a vezetékbe, akkor csak a (g) csavaranyát kell lecsavarni és a csapkúpot az állító­gyűrűvel 180°-kal elfordítva ismét a csap­tokba helyezni s a víztelenítő berendezés ismét helyesen fog működni. Az állítógyűrű egyúttal a tömítés javítása és a tömítő csavaranya rögzítésére is szol­gál. Az állítógyűrű fölött (h) bőrgyűrű van elrendezve, melyet a (g) csavaranya segé­lyével az állítógyűrű felé szorítunk. Azon­ban az állítógyűrű ez által nem szorul a csapkűphoz, hanem (e) nyúlványainál fogva a csaptokhoz, úgy hogy a csapkúp daczára az erős tömítésnek szabadon és fölösleges súrlódás nélkül forgatható. így tehát a csap­kúp a csavaranyától függetlenül forog, vagyis forgása közben ezt nem viszi magával. Ehhez képest fölöslegessé válik az eddig használatos (i) rögzítőcsavar, melynek alkal­mazása amúgy is nagy hátrányokkal jár. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Űjítás víztelenítő berendezéssel ellátott vízcsapokon, jellemezve egy a csapkúp forgását határoló külön állítógyűrű ál­ta1 , mely elfordulás ellen a csaptokban rögzíttetik. 2. Az 1. igénypont szerinti újításnak kivi­teli alakja, jellemezve egy a csapforgást határoló (c) kivágással és két (e) nyúl­vánnyal ellátott (b) állítógyűrű által,

Next

/
Thumbnails
Contents