33905. lajstromszámú szabadalom • Kályhabetét

Megjelent 11>05. évi szeptember hó 20-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ffi jg H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33905. szám. T J/h. OSZTÁLY. Kályhabetét. SCHUSTER ERNŐ ÁGOSTON WALTHER AGYAGÁRÜGYÁROS BESZTERCZÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 5-ike. Jelen találmány tárgya egy, a kályha tü­zelőterében elhelyezendő betét, melynek kö­zépső részében az égéstermények vezeté­sére szolgáló csatorna, ettől kétoldalt pe­dig alsó és fölső részén a szoba levegőjé­vel közlekedő csatorna van alkalmazva, oly czélból, hogy ezen csatornák alsó részébe betóduló levegő gyorsan és magasabb hő­fokra fölmelegíttessék és a csatornák fölső részéből a szobába tóduljon. Mellékelt rajz 1. és 2. ábráján ezen betétnek kétféle hosszmetszete látható, nevezetesen a 3. áb­rán föltüntetett betétnek x—x és y—y vo­nala irányában való metszete; a 3. ábra a betétnek előlnézetét, a 4. ábra a betétnek keresztmetszetét, az 5. ábra egy részletét mutatja. Szerkezete a következő: A tetszés szerinti alkalmas anyagból ké­szült (a) betét középső részében (b) csa­torna van alkalmazva, melybe (c) nyíláson át az égéstermények behatolnak és a csa­torna fölső nyitott részén megint a kály­hába jutnak (1. ábra). Az égésterménynk, valamint közvetlenül a láng is ezen beté­tet, illetőleg a légcsatornák falait fölme­legítik. A betét két oldalán (d d) légvezető csatorna van alkalmazva, melynek alsó és fölső része a szoba levegőjével közlekedik (2. ábra), úgy hogy a csatornák alsó ré­szébe tóduló levegő a csatornák falai ál­tal fölmelegíttetik és meleg állapotban e csatornák fölső részéből a szobába tódul. A betét alsó résgén (e) víztartány van al­kalmazva, úgy hogy a keletkező vízpárák a szoba levegőjét nedvesítik. Ezen víztar­tány fölső részén (f) csaptok van alkal­mazva, melynek (g) és (h) csövei a víz­tartányba torkolnak. A csaptok (i) fal által két részre van osztva, ennek fölső részé­vel (g) cső, míg alsó részével (h) cső van összekötve. A csaptok alsó fenéklapján (k) nyílás van alkalmazva. Ha (e) víztartányt vízzel akarjuk megtölteni, akkor a csap­házba öntött víz (g) csövön át a tartányba folyik, de mihelyt a tartány (h) csövig víz­zel megtelt, a víz ezen csövön át a csap­tokba visszafolyik és (k) nyíláson lefolyik, úgy hogy a tartány csak bizonyos magassá­gig vízzel tölthető meg. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kályhabetét, melynek alsó részében egy víztartány van alkalmazva, jellemezve az által, hogy a kályha tüzelőterében el­helyezendő betét középső részében az égéstermények vezetésére szolgáló és fö-

Next

/
Thumbnails
Contents