33861. lajstromszámú szabadalom • Fölületi gőzsűrítő gőzolajtalanítóval hajók számára

Megjelent 1905. évi szeptember hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 83861. szám. XV/a. OSZTÁLY­Fölületi gőzsürítő gözolajtalanítóval hajók számára. MAYER ÉS TÁRSA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 22-ike. Jelen találmánynak kettős czélja van. Az egyik az, hogy a gőz sűrítéséhez szükséges hideg víz szállítására a hajókban eddig al­kalmazott szivattyúkat fölöslegessé tegye és ez által tetemes mennyiségű erőt, he­lyet és súlyt takaríthassunk meg; másik pe­dig az, hogy a sűrítőben lecsapódott fáradt gőz, illetőleg forró víz oly tiszta legyen, hogy azt kazántáplálásra azonnal föl lehes­sen használni, a mi ismét fűtőanyagmeg­takarítást és a kazánnak nagymérvű meg­kimélését, fokozott tartósságát jelenti. A találmány tárgyát, mellyel az előrebo­csátott kettős czélnak sikeresen teszünk eleget, a mellékelt rajzon mutatjuk, be, és pedig az 1. ábrán egy hajó elől- s oldalnézetében és alaprajzban általános elrendezésben, a 2. ábrán pedig a részletes kivitel hosszmet­szetében, illetőleg részbeni oldalnézetében; a 3. és 4. ábra egyes részleteket föltüntető keresztmetszetek. A hajó belsejében (a) víztartány van föl­állítva, mely két végén alkalmazott (b b) cső segélyével a hajófalba vágott két (c c) lyukon át a külső vízzel közlekedik; e lyu­kak olyan mélyen vannak alkalmazva, hogy a hajónak legcsekélyebb járatánál is a víz­szin alá esnek. A rajzban (d) a legmaga­sabb, (e) pedig a legalacsonyabb vízszin vo­nala, s a víztartány a vízszinkülönbözetnek megfelelően van fölállítva. Ha a (b b) csövekbe szerelt vízelzáró to­lattyúkat fölnyitjuk, akkor a víz az (a) tar­tányban a külvíz színvonalára emelkedik. A hajó megindulása után a hajóoldalak men­tén a víznek egy bizonyos viszonylagos se­bessége lesz, mely a (c c) lyukakon és (b, b) csöveken át az (a) tartányban is észlel­hető, ebben folytonos vízmozgást, cirkulá­ciót okozva. Az (a) tartányban van az (f) gőzsűrítő el­helyezve, melyre a folyton megujuló hideg víz a kívánt hatást gyakorolja; a gőzsűrí­tőbe való vízszállításra tehát szivattyút al­kalmaznunk nem kell. Az (f) gőzsűrítő két részből áll. Az egyik rész az ismert szerkezetű (g) csöves fölü­leti gőzsűrítő a (h) vízgyűjtő kamrával, honnan a lecsapódott vizet az (i) csőnyílá­son át egy úgynevezett nedves légszivaty­tyúval kell eltávolítani. A másik rész a (j) olajtalanító kamra, melyben a gőz tisztítá­sára szolgáló berendezés van. A fáradt gőz először is a (k) hűtőcsövek között kénytelen áthaladni; minthogy ezen csöveken keresztül folyton hideg víz áram­lik, ennélfogva a közöttük áthaladó gőz

Next

/
Thumbnails
Contents