33854. lajstromszámú szabadalom • Javított elreteszelő berendezés önműködő vasúti kocsikapcsolásokhoz

Í.UÍ1VJ X SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33854. szám. V/b. OSZTÁLY. Javított elreteszelő berendezés önműködő vasúti kocsikapcsolásokhoz. BANOVITS KAJETÁN IGAZGATÓ BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 17954. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 január hó 31-ike. Találmányom tárgya a 17954. sz. törzs­szabadalomból, illetőleg az ehhez kiadott 22865. sz. pótszabadalomból ismertté vált ' elreteszelő berendezés egy további fogana­tosítási alakja, mely meggátolja, hogy a zárótag elreteszelése akkor történjék meg, mikor a kapcsolófog nincs a kapcsoló hely­zetben, tehát meggátolja azt is, hogy a zárótag elreteszelése kapcsolás közben idő előtt történjék, meg és hogy a kapcsolás ennek következtében megsérüljön. Ezt a czélt a csatolt rajzon látható egyik foga- | natosítási alakjánál akként érjük el, hogy a 22865. számú pótszabadalomból ismert és a kulcstengely egy szakálával együttmű­ködő föloldó és elreteszelő lemezen kívül a kulcstengelyt egy másik szakállal is föl­szereljük, mely egy tolókával és evvel csuk­lósan kapcsolt, a kapcsoló fog hatása alatt álló excenterrel akként működik együtt, hogy a kulcstengelyt csak akkor lehessen az elreteszelő állásba forgatni, tehát az evval az elreteszelő és föloldó lemez útján kapcsolt elreteszelőkart csak akkor lehessen az el­reteszelő állásába állítani, mikor a kap­csolóhelyzetbe jutott kapcsolófog a tolókát az excenter útján megfelelően eltolta. Találmányomnak egy más, a csatolt raj­zon ugyancsak ábrázolt foganatosítási alak­jánál az elreteszelőkar közvetlenül hat a kulcstengelyre, mi a szerkezetet rendkívül egyszerűvé teszi. Találmányom első foganatosítási alakjá­val fölszerelt kapcsolófej a csatolt rajz 1. ábráján oldal-, 2. ábráján fölül- és 3. ábráján elölnézetben látható, míg a 4. ábra a kapcsolás metszete a 2. ábra 4—4 vonala szerint, az 5. ábra pedig az elreteszelő és föloldó I lemez (5a. ábra) és a tolóka (5b. ábra) fö­lül- és oldalnézete és a 6. ábra a kulcstengely egy részének ol­dal- és fölülnézete; a 7. ábra a másik foganatosítási alak ol­dal-, a 8. ábra fölül- és a 9. ábra elölnézete, a 10. és 11. ábra metszet a 8. ábra 10—11 vonala és a 12. ábra metszet a 8. ábra 12—12 vo­nala szerint. A kapcsolás (n) elreteszelő tagja ismert módon az (o) elreteszelő és föloldó lemez­zel van kapcsolva, mely a (w) kulcstengely (v) szakálával működik együtt. A (w) kulcsten­gely másik végén a második (vl) szakái van kiképezve, mely az (f) tolókával működik

Next

/
Thumbnails
Contents