33846. lajstromszámú szabadalom • Újítás korcsolyákon

Megjelent liM)5. évi szeptember hó 18-áu. MAGY. SZABADALMI KIR HI VATAI SZABADALMI LEÍRÁS 88846 szám. XX/g OSZTÁLY. Újítás korcsolyákon. ERDÓCSINÁDI SZABÓ GYULA ÜGYVÉD TORDÁN. A szabadalom bejelentésinek napja 1904 deczember hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát korcsolyákon való oly újítás képezi, a mely lehetővé teszi, hogy a korcsolya mellső része egy csukló körül elforogva, bizonyos mértékig a kor­csolyázó lábához alkalmazkodjék, míg hátsó része, hasonlóan az eddigi korcsolyákhoz, fixen van a lábhoz erősítve. Az újításnak lényeges előnye abban áll, hogy általa a korcsolyával könnyebben lehet menni, és az elesés sem olyan gyakori, mint eddigelé. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tün­teti föl, a melyen az 1. ábra a korcsolya oldalnézetét; a 2—5. ábrák egyes részleteket tüntetnek föl. A találmány lényegében a (3 4) csuklós kapcsolat által egymással összekötött (1) és (2) korcsolyapengékből áll, a melyek fölött a megfelelő (5 6) talpak (8—8) áll­ványok közvetítésével vagy más ismert mó­don megerősítve foglalnak helyet. A hátsó (2 4 G 8) korcsolyarész ismert módon erősíttetik a bokához, illetve a láb­hoz, míjg a mellső (1 3 5 8) rész vagy szíj által hozatik a láb fejjel kapcsolatba, vagy pedig az 1. ábrában pontozottan föltünte­tett (7) sarút erősítjük alkalmas módon előre-hátra csúsztathatóan az (5) talphoz, s ebbe a (7) sarúba helyezkedik a láb feje (lásd 1—4. ábra). Az 5. ábra a korcsolya két részét össze­kapcsoló csuklónak egy foganatosítás! alak­ját tünteti föl, melynél a penge vastagí­tott (9) részében körívalakúan meghajlított (11) peczek van fixen megerősítve, míg a másik (10) rész a peczek kiálló végével kor­respondeáló ívalakú fúrattal van ellátva s így a (10) rész a (9) rész körül a pontozott helyzetbe elmozoghat, és a korcsolya kap­csolt részei a lábfej mozgásához alkalmaz­kodhatnak. Ezen esetben mindkét korcso­lyarészt külön-külön kell a lábhoz erősíteni. SZABADALMI IGÉNY. Újítás korcsolyákon, jellemezve az által, hogy a korcsolya pengéje két részből áll, a melyek egy csukló közvetítésével oly módon állanak egymással összeköti tetésben, hogy a lábhoz szíj által vagy korcsolyatalphoz mozgékonyan erősített sarú útján kötött mellső rész a lábfej mellső részéhez alkalmazkodva, bizonyos határok között a csukló körül elforog­hat, míg a hátsó rész ismert módon fi­xen van a bokához, illetve a lábhoz erő­sítve. (1 rajzlap melléklettel.,i -bKCtr* .TAR5ASAO rtYOMDÁJA RUDAPKSThl.

Next

/
Thumbnails
Contents