33818. lajstromszámú szabadalom • Újítások gyűrűs fonógépeken

Megjelent li>()5. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 38818. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY­Újítások gyűrűs fonógépeken. STETSON VILMOS ALBERT KERESKEDŐ BOSTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 30-ika. Jelen találmány fonógépekre vonatkozik, s czélja oly szerkezet létesítése, mely forgó­gyűrűvel bíró fonógépek teljesítményét nagyban növeli, s a mellett a termék mi­nőségét is kedvezően befolyásolja. Szilárd gyűrű helyett szabadon forgó gyű­rűt alkalmazni már megkísérelték, azonban a forgó gyűrű azért nem bizonyult előnyös­nek, mert a gyűrű és az ezt körülvevő kö­peny közötti súrlódás oly változó és ellen­őrizhetlen volt, hogy a gyűrűk forgási se­bessége is ingadozásoknak és változásoknak volt alávetve. Továbbá a gyűrűk a gép meg­állítása után is tovább forogtak, midőn az orsó forgása már megszűnt, minek követ­keztében a fonál sodratlan maradt és el­szakadt. Jelen találmány szerint a gyűrűknek ezen ingadozó és megbizhatlan működése az által van kiküszöbölve, hogy a forgó­gyűrűnek állandó és teljesen szabad moz­gás biztosíttatik, s e mellett tökéletes el­lenőrzés alatt áll. A találmány lényegét a forgógyűrű mellett alkalmazott oly ellen­őrző szerkezet képezi, mely ezen föltétel­nek eleget tesz. A találmány további jellemző vonása oly szerkezetek alkalmazásában áll, melyek az ellenőrző szerkezetnek a gyűrűre való ha­tását befolyásolják és szabályozzák, minek következtében a gyűrű forgása úgy kormá­nyozható és szabályozható, hogy bármilyen körülmények között tetszőleges kívánatos forgási sebességet fölvehessen. Az ellenőrző szerkezet azonkívül önműködő késleltető szerkezet vagy fék gyanánt is hat, mely a gyűrűvel súrlódik, hogy a gép megállítása esetén azt szintén megállítsa, azonban ren­des körülmények között, vagyis midőn a gyűrű nagy sebességgel forog, a gyűrűvel nem érintkezhetik. A mellékelt rajz a találmány alapelvé­nek egy gyakorlati foganatosítását tünteti föl. Az 1. ábra a forgógyűrűt tartalmazó ellen­őrző szerkezet fölülnézete; a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti függélyes metszet; a 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala szerinti vízszintes metszet; a 4. ábra a szerkezet oldalnézete; az 5. és 6. ábra a feszítő szerkezetet tartó szorító részletrajza; a 7. ábra a szabályozó szerkezet egyik ré­szének metszete ezen rész kihajló vagy szélső helyzetében. Ha a forgógyűrű elég gyorsan mozog, hogy tartójáról fölemelkedjék, vagyis an-

Next

/
Thumbnails
Contents