33814. lajstromszámú szabadalom • Újítás irónokon

Megjelent lí)05. évi szeptember hó 6-án. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 38814. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Újítás irónokon. KARCZAG VILMOS HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát rúgós vagy csa­varos irónok oly berendezése képezi, hogy az irón belsejében egy vászonból, papírból vagy hasonlóból készült lemez van elren­dezve, mely az irónból kihúzható és ismét az irónba beereszthető, mi mellett ezen le­mez naptár, hirdetések, tudnivalók stb. föl­vételére alkalmas. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képein kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az irón hosszmetszete, a 2. ábra keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra az irón alsó részének hosszmet­szete más helyzetben, a 4. ábra a 3. ábra C—D vonala szerinti metszete fölülről nézve és az 5. ábra ugyanezen metszet alulról nézve. Az irón belsejében szilárdan elrendezett (a, b) tárcsák között egy (c) cső könnyen forgathatóan van ágyazva. A (c) csőre a vászonból, papirból vagy hasonlóból készült (cl) szalag van föltekercselve, mely szalag belső vége a (c) csőre van erősítve, míg külső vége az irónburok (e) hasítékán kiáll és (f) fogantyúlécczel van ellátva. A grafit­rúd fölvételére való (g) cső meghosszabbí­tását képező és fölül a (h) nyomógombbal ellátott (i) rúd köré egy (k) rúgó van csa­varva, melynek egyik vége (k')-nél az (i) rúddal, másik vége (k")-nél a (c) csővel van összekötve. Minthogy az (i) rúd forgás ellen bizto­sítva van, pl. az által, hógy (i') része ha­sábalakú és az (1) lemez négyszögletes nyí­lásán halad át, ennélfogva a (k) rúgó, ha a (d) szalagot az (f) fogantyúnál fogva az irónból kihúzzuk, mi mellett a szalag a (c) csőről letekercselődik és utóbbi forgásba jön, megfeszül, úgy hogy ha az (f) fogan­tyút eleresztjük, a (k) rúgó a (c) csövet visszaforgatja, mi mellett a (d) szalag a (c) csőre föltekercselődik, vagyis az irónba is­mét behúzatik. A (h) nyomógomb benyomásakor az (m) rúgó összenyomatik, mely rúgó egyrészt az (1) lemezre, másrészt egy az (i) rúdon meg­erősített (n) tuskóra támaszkodik; a 3. áb­rában az (i) rúd lenyomott, illetve a (g) cső kinyomott helyzetben van föltüntetve. Hogy a (d) szalag kihúzott helyzetében rögzíthető legyen, az (n) tuskón egy lelapí­tott (n') nyúlvány van elrendezve, mely a (c) cső alsó végén megerősített (c') tuskó megfelelő lapos (c") mélyedésébe illik, úgy hogy ha az (n) tuskó (n') része a (c") mé­lyedésben van, a (c) cső nem forgatható. Ha tehát a szalagot ki akarjuk húzni,

Next

/
Thumbnails
Contents