33806. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék sinek és más hosszú alakfémek hengerlésére

Megjelent 1905. évi szeptember lió 6-án. MAGY. ^ KIR SZABADALMI í|||& H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33806. szám. XII/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék sinek és más hosszú alakfémek hengerlésére. YORK JAMES EDWIN MÉRNÖK BROOKLYNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 28-ika. ' A különféle síneknek, I-tartóknak, T-tar­tóknak, szögvasaknak, rudaknak és más efeléknek szokásos hosszirányú hengerlésé­nél a fém lényegileg csak a rúd hosszában, illetőleg a hengerek forgásirányában nyúlik azon helyeken, hol ezek a rúddal érintkez­nek. Nagyobb mérvű oldalsó kiszélesedést lehetetlen elérni. Ennélfogva az eredeti rúdnak, melyből a végső alakot akarjuk kihengerelni, oly ke­resztmetszettel kell bírnia, melyben a végső keresztmetszet bennfoglaltatok. Ha tehát széles övet akarunk előállítani, igen nagy mennyiségű fémet kell az eredeti rúdról lehengerelnünk és az eljárás igen nagy költséget és nehézséget okoz. Sőt igen szé­les öveknél igen nehéz a hengernek a rúd­dal való megfelelő érintkezését biztosítani anélkül, hogy az övek a szélek felé nagy mértékben ne vékonyodnának. Jelen találmány tárgya oly eljárás, mely­lyel igen széles övekkel bíró alakdarabok alakíthatók, amelyek különösen vasúti tal­pak gyanánt használtatnak. A találmány különösen (de nem kizárólag) ócska vasúti sinek. pl. az amerikai vonalakon használt úgynevezett T-sínek, vagy az amerikai közúti vasutaknál alkalmazott biztonsági sínek vagy az Angliában és egyéb államok­ban igen elterjedt kettős T-sínek értéke­sítésére van szánva. E czélból a hosszú alakdarabokat hosszukat keresztező irány­ban hengereljük. Ez a művelet a henger­lésnek igen tág teret biztosít. Az ismert hosszirányú hengereléssel kombinálva a fém nyújtását csaknem korlátlanul teszi lehe­tővé. Az eljárás a'kalmazható ócska sínekre, tartókra, rúdakra és más efélére, tekintet nélkül az azokban levő lyukakra vagy szegecsekre, anélkül, hogy a szegecseket el kellene távolítani. Az eljárást a kereszt­metszet bármelyik részére külön, pl. vala­mely ócska sínnek kizárólag fején vagy valamely tartónak egyik végén alkalmaz­zuk. Czélszerűen az egész tartót vagy annak újjá alakítandó részét mérsékelt hőfokra hevítjük. Ez a mérsékelt hevítés javítja az aczél minőségét, mely az első hengerlésnél alkalmazott nagyfokú hevítés folytán rendesen kissé szenvedett. A találmány egy másik jellemző része abban van, hogy a hengerelést sík alapon foganatosítjuk és pedig úgy hossz-, mint keresztirányban, bár ez a körülmény külö­nösen az utóbbi esetben bír különös érték­kel. A régi eljárásnál, hol a rudakat két forgó henger között vezették keresztül, mi­kor is általában a rúd egyik része nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents