33800. lajstromszámú szabadalom • Kívülről ellenőrizhető berendezés mótoros járművek menetsebességének határolására

Megjelent 1905. évi szeptember hó 2-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A $ 33800. szám. V/b. OSZTÁLY­Kívülről ellenőrizhető berendezés mótoros jármüvek menetsebességének határolajára. GOETZE JOHANNES HEINRICH EMIL FŐMÉRNÖK BILLE/M BILLWÁRÜERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1S05 január hó 2-ika. Jele a találmány motoros járművek menet­sebességét ellenőrző berendezésre vonatko­zik, melynél föl van tételezve, hogy a ve­zető, midőn oly helyekre érkezik, hol mótoros járművek számára mérsékelt sebesség van előírva, ezen előírás folytán kénytelen egy alkalmas jelzéssel, dl. «lassan» vagy «fél­sebességgeb) fölirattal ellátott táblát, mely szabad pályán láthatatlan, oly módon lát­hatóvá tenni, hogy ezen tábla úgy a forga­lomra fölügyelő rendőri közegnek és a járó­kelőknek, mint magának a vezetőnek is. minden nehézség nélkül szemébe tűnjék. Ezen tábla láthatóvá tétele által egy beren­dezés liozatik működésbe, mely az előírt menetsebesség túllépése esetén önműködően a fojtószelepre, gyújtószerkezetre vagy a kormányműre hat s a hajtóközeget hatás­talanná teszi. Ennélfogva fölállított vagyis látható táblánál a vezető nem lépheti túl a tábla fölirásának megfelelő menetsebes­ségét. A mellékelt három kiviteli gyanánt.' Az 1. ábrán rajzok az új berendezést alakban tüntetik föl példa az egyik, a 2. másik kiviteli alak látható, Az ábrán egy 1. ábra szerinti kivitelnél a hajtóerő ki­kapcsolása mechanikai, a 2. ábra szerinti kivitelnél pedig elektro­mos úton történik; a 3—5. ábrán ezen szerkezetekhez tartozó részletek vannak föltűntetve. A vezető ülése előtt az (1) oszlopon vagy más alkalmas helyen (1. ábra) egy (2) tábla van forgathatóan elrendezve, melynek (3) tengelyén az (1) oszloppal összekötött (4) kulisszán rögzíthető (5) kézi emelő ül szi­lárdan. Az (5) kézi emelő segélyével a (2) tábla, mely alkalmas jelzéssel (pl. «fólsebes­ség») van ellátva, fölállítható vagy lefektet­hető (3. ábra). A tábla szabad pályán, vagyis akkor van lefektetve, midőn a jármű kor­látlan sebességgel haladhat Az (5) emelő a (6) rúd útján egy szögemelő (7) karjával van csuklósan összekötve. Ezen másik (8) karja a (9) rúd útján szögemelő (10) karjával áll összeköttetésben, mely szögemelőnek (11) villás karja egy (12) gyűrűt fog körül, mely egy körömkapcsolás­nak az elforgatható (13) csövön (56) bordákon eltolható (55) felén foglal helyet (5. ábra). Az (55) kapcsoló tárcsa egy (14) rúgó be­folyása alatt áll, mely a (13) cső (15) pere­szögemelő egy másik

Next

/
Thumbnails
Contents