33755. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés sörnek szállítóhordókban való pasteurizálására

Megjelent 1905. évi augusztus hó 23-án. MAGY. ^(W KIR. SZABADALMIH IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33755. szám. IV/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés sörnek szállítóhordókban való pasteurizálására. STANZ- UND EMAILLIRWERKE, VOBMALS CARL THIEL & SÖHNE ACTIENGESELLSCHAFT CZÉG LÜBECKBEN ÉS GRONWALD HUGÓ GYÓGYSZERÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 21-ike. Sörnek olyan szállítóhordókban történő pasteurizálására, mely hordók a túlmagas nyomás kiküszöbölése végett expanzió­edénnyel vannak fölszerelve (17266. számú osztrák szabadalom), vagy pedig expanzió­térrel bírnak (91119. és 128814. számú né­met szabadalmak), nagyon érezhető az a hátrány, hogy a sör fölmelegítése alkalmá­val fölszabaduló szénsav veszendőbe megy, illetőleg hogy a hordó föltöltésének, mivel azt a kiterjeszkedési tér miatt először nem lehet teljesen megtölteni, harmadik helyen kell megtörténnie. E hátrányokat a jelen találmány értelmében úgy kerüljük el, hogy a hordó űrtartalmának megfelelő mennyi­ségű sört két, egymással összefüggő tar­tányban, nevezetesen egy alsó segédtar­tányban és az afölött elhelyezett szállító­hordóban oly módon osztjuk meg, hogy a segédtartányt teljesen megtöltjük, míg a hordóba a segédtartány köbtartalmának meg­felelő mennyiséggel kevesebbet töltünk, úgy hogy a pasteurizálásnál a sörből föl­szabaduló szénsav a segédtartanyból a hor­dóban gyülemlik össze, hol az a kihűlés után ismeretes módon, pl. rázás segélyével, a sörnek veszteség nélkül visszaadható, mire az egész berendezést megfordítjuk, úgy hogy a segédtartány fölülre kerül, hogy így egy nyomáskiegyenlítő cső csap­jának megnyitása után a hordó a berende­zésben megtölthető legyen s így annak harmadik helyen való utántöltése, mint ez a 91119. számú német szabadalomnál tör­ténik, elkerülhetővé válik. Az eljárás kivitelére különböző berende­zések alkalmazhatók, melyeknél azonban mindenkor elengedhetetlen föltétel az, hogy a szállítóhordó a segédtartánnyal egysé­ges készülékké legyen összekapcsolva. A mellékelt rajzlapon a találmány tárgyát képező berendezésnek két foganatosítási alakja van bemutatva. Az eljárás abban áll, hogy az egyetlen szállítóhordó megtöltéséhez szükséges sör mennyiségét egymással összefüggő két tar­tányban, vagyis egy (B) segédtartányban és egy (A) szállítóhordóban oly módon osztjuk meg, hogy a sör először a segéd­tartányt tölti meg és ebből jut a szállító­hordóba, miután előzőleg a levegő czél­szerűen és ismert módon víz segélyével az egész készülék belsejéből kiszoríttatik ós szénsavval helyettesíttetik. vagy pedig

Next

/
Thumbnails
Contents