33723. lajstromszámú szabadalom • Berendezés dynamógépek áramának szabályozására állandó áramerősség vagy állandó potenciál előállítása czéljából

Megjelent 1.905. évi augusztus hó 22-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 38728. szám. vil/g. OSZTÁLY. Berendezés dynamogépek áramának szabályozására állandó áramerősség vagy állandó potenciál előállítása czéljából. NORTHERN ELECTRIC COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 10-ike. A jelen találmány dynamogépek .'iramá­nak szabályozására szolgáló berendezésekre vonatkozik és czélja egy vagy több gene­rátor által táplált elektromos vezetékhálózat egyes részeiben az elektromos áramoknak állandó áramerősség vagy állandó feszültség vagy egyidejűleg mindkettő előállítása czél­jából való szabályozása. Különös fontosság­gal bír a jelen találmány pl. dynamókkal kapcsolatban, melyek világítási czélokra. rendszerint változó sebességekkel hajtatnak, tehát pl. vasúti kocsik világítására szolgál­nak és kisegítő elektromos teleppel kapcso­latban nyernek alkalmazást. A találmány továbbá főkép olyan elosztó vezetékhálóza­tokban nyer előnnyel alkalmazást, melyek­nél a dynainót secundiir-áramforrás (akku­mulátor) támogatja, mely párhuzamosan vau kapcsolva az áram fogyás 2 tó készülékekkel (lámpákkal), úgy hogy ezen áramforrás a dynainót, még ha változó sebességekkel jár is ez, jobban összhangba hozza ama változásokkal, melyek a folytatólagos töl­tésből származnak. A szóba jöhető rendsze­reknél pl. a szabályozó úgy lehet beren­dezve, hogy akkor, midőn a telep teljes töltési állapotához közeledik, a feszültség emelkedése daczára, amit ezen viszonyok közt a telep létesít, a szabályozó a töltő áramot csökkenti. A találmány további czélja új ellenállási szerkezet elrendezése, mely bekövetkező nyomásváltozásoknál az elektromos ellenállás nagy határok közt való változtatását teszi lehetővé. A találmány tárgya a mellékelt rajzokban van bemutatva, melyekben az 1. és 2. ábrák egy mellékáramkörü dyna­mónak a találmány értelmében való szabá­lyozására szolgáló berendezés két egyszerű kiviteli alakját vázlatosan ábrázolják, 3. ábra a találmány értelmében szerkesz­tett változtatható ellenállás és ezzel egye­sitett áramzáró elülnézete, 4. ábra ugyanennek részleges oldalné­zete, 5. ábra a teljes szabályozó berendezés váz­latos képe, aminőt pl. vasúti kocsik világí­tásához használunk, 6. ábra a változtatható ellenállási oszlop módosított kiviteli alakjának fölülnézete, 7. ábra ilyen ellenállási oszlop oldalné­zete. részben metszete, végre 8. ábra az ilyen oszlopban alkalmazott fémlemezek egyikének fölülnézete. Bár a rajzokban a találmány kizárólag mellékáramkörü generátorokhoz való alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents