33720. lajstromszámú szabadalom • Szivarkatömő gép

Megjelent 11)05. évi augusztus hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR I IIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 83720. szám. X/c. OSZTÁLY. Szivarkatömő gép. KATZKY A. G. MÉRNÖK SZT.-PÉTERVÁRT. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát olyan szivarka­tömő gép képezi, melynél az alkalmazott kamrába nagy mennyiségben behelyezett dohány önműködően szétoszlattatik és ve- i zettetik egy tömőformához, hogy azután do­hánymaggá sajtoltatván, kitoló rúd segé­lyével a készentartott hüvelybe vezettes­sék. A hüvelyből kiálló dohány végek azután lemetszetnek és a kész szivarka kivehető a gépből. A jelen gép két lényeges ismertető jel­lel bír. Első a sajátszerű dohányelosztás, melyet lényegében az jellemez, hogy a do­hány, mely gyorsan körülforgó verő hen­ger által a folytonosan bevezetett dohány­tömegtől elkülöníttetik, a centrifugális erő hatása alatt az elosztó kamra falához csa­pódik, mire azt a verő henger alatt elren­dezett két, ellenkező irányban körülforgó szárny úgy dobja ismételten fölfelé és fogja ismét föl, hogy az egyes dohányrészecskék alapos föllazítása és keverése megy végbe, úgy hogy a dohány egyenletes réteg alak­jában könnyen gyűjthető csatornában össze. A dohánynak e csatornába való beveze­tése és ebből való kivétele szintén saját­szerű módon történik, a mennyiben a do­hányt folytonosan körülforgó szöges hen­ger, mely szögeivel alkalmas rostély héza­gaiba nyomul, egyrészt ezen rostély, más­részt a czélszerűen üvegből álló fal által határolt csatornába nyomja be, míg a do­hány kivétele a csatornából időszakosan működtetett szöges henger segélyével tör­ténik. Ezen két, egyrészt folytonosan, másrészt időszakosan mozgatott henger sebességének kellő megválasztásával (mely hengereknek jelentékenyen lassabban kell forogniok, mint az említett verő hengernek és a két szárnynak), könnyen elérhető, hogy a két szöges henger közt lévő csatorna sohasem üres, hanem mindig egyenletesen van do­hánnyal megtöltve és hogy az alsó henger által a csatornából elvett dohánynak meg­felelő dohánymennyiség annak minden el­forgása után rögtön utána csúszik. Az ily módon egyenletesen szétoszlatott és föllazított dohány időszakosan mozgatott szállító szalag segélyével sajtoló formába továbbíttatik, melyet az jellemez, hogy ki­cserélhető sajtoló testben az illető formá­tumhoz illő, fönt nyilt fúrat van, mely füg­gélyes síkokba megy át, mely utóbbiak egymástól bizonyos távolságban vannak el­rendezve. E távolság egy föl- és lemozgó köldök vas­tagságával egyenlő, melynek alsó lapja úgy van kiképezve, hogy a köldök lefelé mozgá­sánál a fúratot egy zárt körkeresztmetszetű

Next

/
Thumbnails
Contents