33713. lajstromszámú szabadalom • Gép dróthúzó pofák előállítására szolgáló lyukasztóvasak, lyukdörzsölők és hasonlók csiszolására

Megjelent 1905. évi augusztus lió 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ^gOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38713. szám. XII/e. OSZTÁLY. Gép dróthúzó-pofák előállítására szolgáló lyukasztóvasak, lyukdörzsölök és hasonlók csiszolására. HORTON JAMES ALEXANDEB MAGÁNZÓ PBOVIDENCEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 22-ike. Jelen találmány tárgya dróthúzó pofák alakzó nyílásának újbóli helyreállításánál nyer alkalmazást, ha ezen nyílások annyira kitágultak, hogy a rajtuk áthúzott drótot már nem vékonyítják az előre meghatáro­zott mértékben. Ismeretes, hogy a dróthúzó folyamatnál a megmunkálandó drót egy­másután több aczélpofán húzatik át, mely pofák mindegyike szűkített nyílással bír, mi mellett e nyílás szűkebb vége a pofa ál­tal létesített drótvékonyítás mértékét adja meg. A drót és az alakzó nyílás vagy pofa­torok közötti súrlódás oly nagy, hogy a nyílás többé vagy kevésbbé gyorsan kiko­pik és megnagyobbodik, úgy hogy minden egyes dróttekercs húzása után arra van szükség, miszerint a pofa ismét oly módon helyreállíttassék, hogy nyílása az előre meghatározott méretre és alakra csökken­tessék. Ezen pofák újbóli helyreállításánál rendesen akképen járnak el, hogy a pofa-1 nyílásba először lyukdörzsölőt tolnak be, mely vékonyított végdarabbal és szögle­tes keresztmetszettel bír és melynek oldal­fölületei vágó éleket képeznek, melyek a szerszám szárától annak csúcsáig egymás felé konvergálnak. A munkás ezen lyuk­dörzsölőt kézzel tolja be a pofanyílásba és utóbbiban forgatja, mi mellett egyidejűleg oly nyomást fejt ki, hogy a lyukdörzsölő élei a pofanyílás faláról az utóbbin össze­gyülemlett fémport és piszkot lekaparják. A lyukdörzsölőnek ugyanolyan alakkal kell bírnia, mint a pofanyílásnak, úgy hogy e nyílást pontosan kitölti és kitisztítja, a nél­kül, hogy a pofa anyagából a legkisebb mértékben is anyagot vinne magával. Miután a pofa a dörzsölő által kitisztít­tatott, a pofa fölülete a pofanyílás szűkebb végén kalapáltatik, hogy a fém a nyílás körül sűríttessék és a nyílás mérete csökkentessék. Ezen csökkentés azonban oly nagy mérvű, hogy a pofanyílás a használatra már igen szűk és ezenkívül nem is szimmetrikus, valamint többé-ke­vésbbé szabálytalan alakot vesz föl, mint­hogy a kalapálás által az alak megváltozik. Ennek következtében a pofanyílást a kala­pálás után tágítják, hogy a pofanyílás is­mét a kívánt méreteket és kúposságot vegye föl. Ezen tágítást az által létesítik, hogy a pofanyílásba vékonyodó tágitószer­számot vagy a pofakészítők által lyukasztó­vasnak nevezett szerszámot tolnak be. Ezen lyukasztóvas vékonyodó végdarabbal bír, melynek alakja pontosan ugyanolyan, mint

Next

/
Thumbnails
Contents