33711. lajstromszámú szabadalom • Újítás rugós regulátorokon

Megjeleni 11)05. évi augusztus lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 83711. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Újítás rúgós regulátorokon. GANZ ÉS TÁBSA VASÖNTŐ ÉS GÉPGYÁB RÉSZVÉNYTÁBSULAT CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 6-ika. Jelen találmány tárgya újítás rúgós regu­látorokon, mely abban áll, bogy a rúgó dif­ferenciális emelőmúvel van kapcsolva, úgy hogy a rúgónak a centrifugális súly által eszközölt nyújtása a súlyemelővel kényszer­mozgásulag kapcsolt emelőszerkezet segé­lyével oly módon befolyásoltatik, hogy a rúgó egyik végén az emelő kilengése, a rúgó másik végét hordó emelőkar kilengéséhez bizonyos meghatározott algebrai viszonyban áll. Ezen elrendezés czélja abban áll, hogy nagy centrifugáisúly kilengés alkalmazása mellett az eddigi szilárd rúgómegerősítésnél szükséges gyenge vagy hosszú rugókat mellőzhessük és hogy az érzékenység meg­tartásával rövid, de erős rúgók alkalmazá­sát tegyük lehetővé. A mellékelt rajzban 1. ábra a mechanizmus schémája, 2. ábra a javított regulátor egy példa­képein foganatosítási alakjának nézete. 3. ábra egy másik foganatosítási alak metszetben, a 4. ábra pedig ugyanez nézetben, és pedig balról nézve. A centrifugális súlyt hordó két karú (a b) emelő a centrifugális súly hatására a nyíl irányában az (x) csap körül elfordul és ez által az (e) ponthoz kötött (f) rúgót nyúj­tani igyekszik. Azonban a rúgó másik (o) vége nem egy helytálló ponthoz, hanem a (d h) kétkarú emelőhöz van erősítve, mely­nek (n) vége a (v) rúd segélyével az (a b) emelő (m) pontjával van csuklósan össze­kötve, úgy hogy a (d h) emelő az (a b) emelővel egyidejűleg fordul el. A rúgó (o) pontja tehát a centrifugális súly kilengése alkalmával ezen kilengéssel arányos moz­gást végez oly értelemben, hogy az (o)pont az (e) pont kilengését követi és az (f) rúgó nyújtását csökkenteni igyekszik. Ha az (e) pont kilengése (p), az (o) ponté pedig (r), úgy a rúgó nyújtása nem mint eddig (p), hanem csupán (p r) lesz. A (p) és (r) vi­szonya az (a, b, d) és (h) karok viszonj'á­nak megfelelő megválasztása által a minden­kori követelményeknek megfelelőleg szab­ható meg. A viszony beállíthatása czéljából czélszerű az (o) pontot a (h) karon beállít­hatóvá készíteni, ami a 2. ábra szerint az által történik, hogy az (o) csap a (h) emelő­kar egy hosszkivágásában beállítható, a 3. i és 4. ábra szerint pedig az által, hogy a (h) emelőkar az (o) csap befogadására több helyen van lyukakkal ellátva. A 2—4. ábrában az 1. ábrával azonos

Next

/
Thumbnails
Contents