33706. lajstromszámú szabadalom • Burgonyaásó gép

Megjelent lí><>5. évi augusztus lió 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33706. szám. X'a. OSZTÁLY. Burgonyaásó gép. SCHBADER RUDOLF KEBESKEDŐ HAMBUBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február lió 21-ike. A burgonya kiásására gépszerkezeteket szoktak használni, melyek között a jelen bur­gonyaásó gép azon osztályba tartozik, mely­nél a szántóvas által kiemelt göröngyöket egy hátrafelé dobó kerék vagy dob verő­léczei találják s a burgonyákat és a leve­leket stb. szétverik, miközben a föld lehull. Jelen találmány czélja abban áll, hogy a szántóvas által kiemelt göröngyök együtt tartassanak s ennélfogva a burgonyának a földtől való elválasztása előtt burgonya ne mehessen veszendőbe s ha a göröngy a szántóvas legmagasabb pontján már túlha­ladt, a föld biztosabban visszatartassék, mint eddig történt. A találmány czélja a göröngyöket föl­emelő és vezető résznek, vagyis a szántó­vasnak sajátos alakítása által és egy ros­tély segélyével van elérve, mint az alábbi leírásból és rajzból ki fog tűnni. A mellékelt rajzon az 1. ábra a burgonyaásó gépet részben hossz­metszetben, részben oldalról nézve mutatja, míg a 2. ábra a gép fölülnézete. Az (a) tengelyen a (b, bl) járókerekek lazán iilnek. A (bl) kerékkel egy (c) fogas­kerék van szilárdan összekötve, úgy hogy a (bl) kerékkel foroghat. Ezen mozgást a közbenső (d, dl) fogaskerekek az (e) fogas­kerékre viszik át, mely szintén lazán ül az (a) tengelyen, azonban az (f) verőkerékkel vagy verődobbal szilárd összeköttetésben áll, mely utóbbi az (fl) verőléczet hordja. A (g) rudakhoz (h) csapok segélyével fog­lalt (i) síneken a (k) szántóvas függ, mely az (1) kézikerék és (m) csavarorsó segélyé­vel fölemelhető és lesülyeszthető. A szántó­vas az (n) rostélyt hordja, melynek pál­czái hözött az (fl) verőléczek mozognak. Hogy a találmányak föntebb jelzett czélja elérhető legyen, a (k) szántóvas mindkét­felől egy-egy (kl) oldallemezzel van fölsze­relve s az (n) rostély a földgöröngyök moz­gási irányában lejtősen emelkedik fölfelé. Az ismertetett gép mőködési módja a követ­kező : A szántóvas által kiemelt göröngy nem eshetik szét egészen vagy részben, mielőtt a (n) rostélyt elérné, mivel a (kl) oldal­lemezek a göröngyöt a gép előrehaladása alatt mindaddig összetartják, míg csak az a szántóvas legmagasabb pontját el nem érte s ezen ponton túl a rostélyra nem esett. Ennek következtében a burgonyák nem csúszhatnak oldalt és nem tűnhetnek el újból a fődben, hanem az egész kiemelt mennyiség biztosan a rostélyra vezettetik.

Next

/
Thumbnails
Contents