33701. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forrasztópászták előállítására

Megjelent lí><>5. évi augusztus lió 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33701. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás forrasztó pászták előállítására. KÜPPER RUDOLF IPAROS BONN-ENDENICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 13-ika. A fémek forrasztása általában oly módon történik, hogy a forrasztási helyre, az eset­leges oxidok eltávolítása, illetve azok kép­ződésének megakadályozása és a forrasz meg­ömlesztése czéljából, valamely forrasztószert hoznak, mire a forraszt rendesen forrasztó­pákával vagy másfélével ráviszik és meg­ömlesztik. Forrasztószer gyanánt általános­ságban lágy forrasztásnál klórammonium, klórcink vagy klórcinkammonium vizes oldatát, kemény forrasztásnál, bóraxot, víz­üveget, iivegport vagy más effélét hasz­nálnak. Finomabb forrasztások elérése czéljából a forraszt levelek vagy por alakjában egye­dül, vagy az előbb említett forrasztószerek­kel vizes keverékben használják. Klórammonium, illetve klórcinkammonium­oldattal az úgynevezett forrasztóvizekkel való forrasztás például tapasztalat szerint azon hátránnyal jár, hogy a forrasztási he­lyek nehezen eltávolítható maradékok kép­ződése folytán idővel megrongálódnak és hogy a forrasztásnál szegélyek, illetőleg foltok képződnek, melyek csak páczolás út­ján távolíthatók el, és hogy hosszú forrasz­tások a forrasztóvíz folytonos megújítása nélkül nem forraszthatók. Mindezen hátrá­nyok oka abban rejlik, hogy a forrasztóvíz vize gyorsabban párolog el, semmint a for­rasztófém megömlenék, úgy hogy a for­rasztószer, mielőtt még a forrasz megömle­nék, megszárad, mi által egyrészt különösen oxydképződés idéztetik elő és a forrasz megömlése hátráltatók, illetve megakadályoz­tatik, másrészt a forrasztási helyek utólag megrongálódnak. Ennélfogva az elektrotechnikában mái­évek óta tilos az ilyen forrasztószerekkel való forrasztás és itt azóta a gyantával és ónnal való forrasztás általánosságban használatos, ha tartós forrasztásokat akarunk elérni, bárha ezen eljárás körülményes. Hogy ezen eljárást lehetőleg gazdaságossá tegyék, kereskedelmi árú gyanánt forrasztó­rudakat készítettek, melyek gyantának és ónforraszanyagnak más forrasztószer, mint pl. szalmiák hozzáadásával vagy anélkül készült szilárd homogén keverékéből állanak. Ilyen forrasztórudakkal azonban igenfinom forrasztások, illetve nagyon nehezen hozzá­férhető helyek, hosszú rések vagy más effélék forrasztása egyhuzamban természe­tesen nem foganatosítható és forrasztóanyag­veszteségek nehezen kerülhetők el. Azon kísérletekből, melyek jelen talál­mányre vezettek, kitűnt, hogy az ismeretes forrasztási eljárásoknál előbb említett hát-

Next

/
Thumbnails
Contents