33690. lajstromszámú szabadalom • Üvegfúvó gép sülyesztett előformával

Megjelent 1905. évi augusztus lió l<>-áii. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 38690. szám. XVlI/e. OSZTÁLY. Üvegfúvó gép sűlyesztett elöformával MASCHINENGLAS-HÜTTENWERKE G. M. B. H. CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 190Ö márczius hó 10-ike. Jelen találmány tárgya üvegfúvógép sii­lyesztett elöformával, mely' úgy van kiké­pezve, hogy a sajtolás és fúvás gyors egy­másutánban hajtható végre. Ez különösen igen kisméretű üvegedények előállításánál bír nagy fontossággal, mivel a kis üveg­mennyiségek, melyekkel itt dolgozunk, igen könnyen megmerevednek, úgy hogy a saj­tolás után már nem lehet a tárgyakat ren­desen kifújni, ha a fúvás nem történik igeu gyorsan a sajtolás után. A fönt jelzett czélt az által érjük el, hogy a sajtolókölyűt és a fúvófejet egyet­len kilengethető tartón egymás mellett ren­dezzük el, úgy hogy a munkás a sajtoló­kölyű leszorítása után közvetlenül a kölyű fölemeléséhez csatlakozólag a fúvófejet is hordó tartót elforgathatja és ezután a fúvó­fejet sülyesztheti. A sajtolóformának sü­lyesztése, hogy az üvegtárgy kifúvására szolgáló végleges formát szabaddá tegye, emellett a sajtolókölyűt és a fúvófejet hordó tartó elforgatásával egyidejűleg történhetik. A sajtolókölyúnek és fúvócsőnek egymás mellett egyetlen lengő tartóban való elren­dezése a helytálló tartóban való ösmert koncentrikus elrendezéssel szemben azon előnnyel jár, hogy a sajtolókölyúnek a fúvó­fejben való mechanikailag nehéz vezetése elkeriiltetik, és hogy külön fúvófej alkal­mazása által a kifúvás is megkönnyíttetik. A sajtoló- és fúvóközegek alatt elrende­zett forgatható formák helytálló formával való helyettesítése a forgó mozgásnak a sajtolókölyűt és a fúvócsövet hordó tartóra való egyidejű átvitelével azon előnnyel jár, hogy a munkás a forgatást vagyis a saj­tolókölyű eltávolítását és a fúvófej beve­zetését az előfonna síilyesztésével egyide­jűleg végezheti. Ez által lehetővé válik, hogy a sajtolás és fúvás közötti idő lehető­leg rövidíttethessék. Ez azonban tökéletes termék elérésére, különösen kisméretű tár­gyaknál nagy jelentőséggel bír. Az előformának a sajtolás után való sü­lyesztése tetszőleges és egymagában véve ösmert módon történhetik anélkül, hogy a munkásnak meg kellene várnia, hogy asaj­tolókölyű az előformából teljesen el legyen távolítva, mielőtt a formát sülyeszti. A találmány tárgyát képező üvegfúvó­gép egy példaképem foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve, melyen 1. ábra a gép oldalnézete részben met­szetben, 2. ábra pedig a gép alaprajza. A sajtolóforma (aVval, a fúvóforma pedig (b)-vel van jelezve. A sajtolóforma nyelére

Next

/
Thumbnails
Contents